تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۱۰۴-۱۱۳

عنوان فارسی بررسی ارتباط بین سلامت ‌معنوی با استرس، اضطراب و برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی زنان مبتلا به سرطان‌ سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس و اضطراب از جمله اختلالات شایع و تأثیرگذار بر فرایند درمان در مبتلایان به سرطان‌ سیـنه می‌باشد. وجود ارتباطات پارادوکس‌گونه بین سلامت‌ معنوی با استرس و اضطراب در مبتلایان به سرطان از جمله سرطان ‌سینه در مطالعات خارجی و کمبود مطالعات مشابه در داخل کشور، محققین را بر آن داشت تا مطالعه‌ای را با هدف، ارتباط‌ بین سلامت‌ معنوی‌ با استرس، اضطراب و برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه ‌کننده به مرکز درمانی‌ تخصصی ‌سرطان ‌اصفهان در سال 1390 طراحی و اجرا نمایند‌. روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به شکل مقطعی اجرا گردید. نمونه‌های مورد پژوهش در این مطالعه متشکل از 266 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که با روش نمونه‌گیری آسان و از نوع در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه استاندارد سنجش استرس، اضطراب و افسردگی 42-DASS (The depression, anxiety and stress scale) و پرسش‌نامه سلامت معنوی Ellison-Paloutzian بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم‌افزار آماری 18SPSS و روش‌های آمار توصیفی (توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون t-student و ضریب همبستگی Pearson و Spearman)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: سطح سلامت معنوی اکثریت واحدهای پژوهش (64/58 درصد) در محدوده متوسط و پس از آن در محدوده بالا (35/41 درصد) قرار داشت. میانگین نمره بعد مذهبی سلامت ‌معنوی بیماران (22/7 ± 52) بالاتر از میانگین نمره بعد وجودی سلامت ‌معنوی (67/9 ± 19/43) بود. ضریب همبستگی Pearson نشان داد بین استرس بیماران با تمامی ابعاد سلامت‌ معنوی ارتباط آماری معنی‌دار وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد بین اضطراب با نمره کلی سلامت‌ معنوی و بعد وجودی آن ارتباطی معنی‌دار وجود دارد، لیکن بین بعد مذهبی سلامت ‌معنوی و اضطراب ارتباطی وجود نداشت. یافته‌ها حاکی از عدم وجود هر گونه ارتباط معنی‌دار بین سلامت ‌معنوی با متغیرهای جمعیت‌شناختی بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان ‌داد که در مبتلایان به سرطان‌ سینه با نمرات‌ بالاتر سلامت‌ معنوی، میزان اضطراب و استرس کمتری وجود دارد، لذا پرداختن به تمامی ابعاد این بیماران از جمله بعد معنوی در روند درمان توصیه می‌شود. همچنین با توجه به عدم وجود ارتباط بین سلامت معنوی با متغیرهای جمعیت‌شناختی در مطالعه حاضر و وجود یافته‌های متناقض در این زمینه در سایر مطالعات، تحقیقات بیشتر الزامی است. واژه‌های کلیدی: استرس، اضطراب، جمعیت‌شناختی، سرطان‌، معنویت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Relationship between spiritual wellbeing with Stress, Anxiety, and Some Demographic Variables in Women with Breast Cancer Referring to the Specialized Cancer Treatment Center in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Stress and anxiety are consideredto be one of the the most common and effective disorders in patients with breast cancer. There was aParadoxical relationship between stress and anxiety, with spiritual wellbeing in cancer patients, such as breast cancer, in the findings of studies from other countries. Moreover, there was a lack of similar studies in Iran.Therefore, this led researchersto design and perform a study to investigate the relationship between spiritual wellbeing with stress, anxiety and demographic factors of female breast cancer patients, who referred to specialized cancer treatment center in Isfahan, Iran, in 2011. Methods: This was a descriptive-analyticaland cross-sectional study conducted on cancer patients with simple sampling methodology. A total number of 266 hospitalized women with breast cancer were enrolled into the study. The data collection tools used in this study were the demographic information questionnaire, Depression Anxiety Stress Scales (DASS-42), and the Ellison-PaloutzianSpiritual Wellbeing Scale. Data were analyzed using SPSS software version 18, descriptive statistical methods (frequency distribution, mean,and standard deviation), and analytic statistical methods(student's t-test, Spearman'scorrelation, and Pearson'scorrelation coefficient). Findings: The results of this study showed that the spiritual wellbeing score of the majority of subjects (58.9%) was in the range of medium and then high (41.1%). Average score of the religious aspect of spiritual wellbeing (52±7.22) was higher than the average score of the existential aspect of spiritual wellbeing (43.19±9.67). Pearson'scorrelation coefficient showed that there was a statistically significant relationship between stress in patients and all aspects of spiritual wellbeing. Moreover,the results showed a significant correlation between anxiety with the totalscoreof spiritual wellbeing andthe existential aspect of spiritual wellbeing.However, there is no significant relationship between anxiety and the religious aspect of spiritual wellbeing. The results suggested the absence of any significant relationship between spiritual wellbeing and demographic variables. Conclusion:Findings showed that patients with higher scores of spiritual wellbeing had lower anxiety and stress levels.Therefore, it is recommended that more attention be paid to all aspects of these patients, especially their spiritual dimension,during their treatment.Furthermore, due to thelack of a statistically significant relationship between spiritual wellbeing and demographic variables in the present study,andthe paradoxical findings of other studies in this field, further investigation is required.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stress, Anxiety, Demography,Cancer, Spirituality.

نویسندگان مقاله امير موسي رضايي |
دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري، گروه آموزش داخلي جراحي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

طاهره مؤمني قلعه قاسمي |
دانشجوي کارشناسي ارشد پرستاري، گروه آموزش داخلي جراحي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

امراله ابراهيمي |
استاديار، مرکز تحقيقات روان تني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

جهانگير کريميان |
دانشيار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/334
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات