تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۹۳-۱۰۳

عنوان فارسی عوامل مؤثر بر آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در سال‌های اخیر انتقال دانش و استفاده از شواهد پژوهش برای ارتقای سلامت در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد محققین دانشگاه در مورد انتقال دانش حاصل از پژوهش در سال 1389 بود.روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، از مجموع 120 پژوهش‌گر واجد‌الشرایط دانشگاه علوم پزشکی گلستان، 89 محقق پرسش‌نامه را پاسخ دادند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه آگاهی، نگرش و عملکرد محققین در زمینه انتقال دانش حاصل از پژوهش بود. حیطه‌های مورد نظر در پرسش‌نامه شامل بخش متغیرهای فردی، درصد زمان اختصاص داده به فعالیت‌های پژوهشی از کل فعالیت‌ها، بخش آگاهی (4 سؤال، دامنه نمرات 4-0)، نگرش (14 سؤال، دامنه نمرات 56-0)، عملکرد (8 سؤال) و امتیاز خود‌ارزیابی انتقال دانش (1 سؤال، دامنه نمرات 10-0) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تحلیلی Linear regression و ضریب همبستگی Spearman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره آگاهی شرکت کنندگان در زمینه انتقال دانش 92/1 (با انحراف معیار 97/0)، میانگین نمره نگرش 70/28 (با انحراف معیار 40/5) و در زمینه عملکرد میانگین تعداد مقالات (داخلی و خارجی) پژوهش‌گران در دو سال اخیر 50/4 (با انحراف معیار 97/4)، میانگین تعداد طرح‌های پژوهش‌گران (مجری یا همکار) 02/5 (با انحراف معیار 41/4) به دست آمد. امتیاز آگاهی با سن (28/0- = ضریب همبستگی، 008/0 = P) و سال‌های اشتغال (27/0- = ضریب همبستگی، 01/0 = P) رابطه معکوس معنی‌دار داشت؛ در حالی که میانگین نمره نگرش با هیچ یک از متغیرهای مستقل رابطه معنی‌داری نداشت (05/0 < P). میانگین امتیاز خود‌ارزیابی محققین از فعالیت انتقال دانش با درصد میزان زمان اختصاص یافته به فعالیت پژوهشی ارتباط مستقیم معنی‌دار (028/0 = ضریب بتا، 01/0 = P) داشت.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه فعلی گویای پایین بودن امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد پژوهش‌گران در زمینه مفاهیم انتقال دانش حاصل از پژوهش بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتقال دانش، پژوهش، محققین علوم پزشکی،

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Transfer and utilization of research evidence in health promotion have caught great attention in recent years. The objective of this study was to assess the factors affecting knowledge , attitude, and practice (KAP) of researchers in Golestan University of Medical Sciences (Golestan, Iran) regarding research knowledge transfer (KT) in 2010.Methods and Materials: In this cross-sectional study, KT-related KAP questionnaire was distributed among 120 researchers. However, only 89 individuals filled out the questionnaires. The questionnaire consisted of 4 knowledge items (score range: 0-4), 14 attitude items (score range: 0-56), and 8 practice items regarding KT. Time allocated to research activities and KT self-assessment score (0-10) were also included. Data was analyzed by linear regression analysis and Spearman's correlation coefficient (r).Findings: The mean scores of KT-related knowledge and attitude were 1.92 ± 0.97 and 28.70 ± 5.40, respectively. During the past two years, the mean numbers of national and international publications of researchers and their proposals (as the corresponding performer or a colleague) were 4.50 ± 4.97 and 5.02 ± 4.40, respectively. The mean score of knowledge had significant inverse correlations with age (P = 0.01; r = -0.28) and the number of years working as a professional (P = 0.01; r = -0.27). However , the mean score of attitude was not significantly associated with any of the independent variables (P > 0.05). The mean score of researchers' self-assessment regarding KT was positively associated with time allocated to research activities (P = 0.01; r = 0.28).Conclusion: The results of the present study showed that KAP scores of researchers in Golestan University of Medical Sciences were low. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمید آسایش |
Lecturer, School of Paramedicine, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran


مصطفي قرباني |
Lecturer, Golestan University of Medical Sciences And PhD Student, Department of Epidemiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.


افسانه برقعي |
Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran


رضا مجدزاده |
Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health And Institute of Health Research, Center for Academic and Health Policy Research (CAHP), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.


سحرناز نجات |
Associate Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health And Institute of Health Research, Center of Academic and Health Policy Research (CAHP), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.


ژاله غلامي |
PhD Candidate, Department of Epidemiology, School of Public Health And Institute of Health Research, Center of Academic and Health Policy Research (CAHP), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


نورالدين توسلي |
PhD Candidate, Golestan University of Medical Sciences, Golestan, Iran


مرتضي منصوريان |
PhD Candidate, Department of Health Education, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


مهدی نوروزی |
Lecturer, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/549
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات