تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۸۵-۹۲

عنوان فارسی بررسی کاربرد فرایندهای انعقاد و اسید کراکینگ در بهبود قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌کشی زیتون
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فاضلاب صنعت روغن زیتون بسته به محتویات شیمیایی و مواد آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی است. به علت وجود ترکیبات بازدارنده فنولی، سمیت برای میکروارگانیسم‌ها در واحدهای تصفیه فاضلاب شهری، بوی نامطبوع، COD (Chemical oxygen deman) و BOD (Biochemical oxygen demand) بالا، جامدات معلق بالا، ترکیبات مقاوم به تجزیه بیولوژیکی، تهدیدی برای منابع آب سطحی و زیرزمینی محسوب می‌گردد. هدف از این مطالعه نیز، تعیین کارایی فرایندهای تلفیقی انعقاد و اسید کراکینگ جهت کاهش بار آلودگی و بهبود قابلیت تجزیه‌پذیری بیولوژیکی فاضلاب روغن زیتون بود. روش‌ها: این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته بر روی فاضلاب واقعی انجام شد. فرایند انعقاد با استفاده از مواد منعقد کننده آلوم و کلرور‌فریک و بر روی پساب حاصل از عملکرد بهترین ماده منعقد کننده انجام گرفت. فرایند اسید کراکینگ با استفاده از اسید سولفوریک انجام پذیرفت. میزان حذف پارامترهای COD، کل ترکیبات فنلیک و TSS (Total suspended solids) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: بالاترین راندمان حذف آلاینده‌ها در PH و دوز بهینه کلرورفریک به ترتیب 6 و mg/l 3000 حاصل گردید. در این شرایط میزان حذف COD، ترکیبات فنلی و TSS توسط کلرورفریک به ترتیب 2/91، 7/89 و 9/98 درصد حاصل گردید. همچنین ماده منعقد کننده کلرور‌فریک نسبت به آلوم برتری داشت. فرایند اسیدکراکینگ بر روی پساب حاصل از عمل انعقاد در شرایط بهینه به ترتیب باعث حذف 6/18 و 6/52 درصد COD و کل ترکیبات فنلی گردید. همچنین اندازه‌گیری نسبت BOD/COD نشان داد که این مقدار بعد از فرایند تلفیقی از 14/0 به 69/0 افزایش یافته است. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که این فرایندها می‌توانند به عنوان روش‌های پیش‌تصفیه‌ مؤثر و اقتصادی در کاهش بار آلایندگی این نوع فاضلاب به کار گرفته شود. واژه‌های کلیدی: فاضلاب روغن زیتون، قابلیت تجزیه بیولوژیکی، انعقاد، اسید کراکینگ
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Olive oil wastewater  contains chemical contents and organic materials that are resistant to biodegradation.  The existence of phenolic inhibitor compounds, toxicity to microorganisms in wastewater treatment units, unpleasant odor, high biochemical oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD), high suspended solids, and compounds resistant to biodegradation in such wastewater are potential threats for surface and underground water resources. This study aimed to evaluate the efficiency of coagulation and acid cracking processes in olive oil wastewater treatment to reduce the pollution load and improve the biological degradability. Methods: Using a Batch reactor, this study was conducted in laboratory scale on real wastewater. Coagulation process was performed with alum and ferric chloride coagulants.  The wastewater from the best coagulant was treated by the acid cracking process using sulfuric acid. The removal of COD, total suspended solids (TSS), and total phenolic compounds was investigated. Findings: The results showed that the highest removal efficiency of pollutants was achieved in an optimum pH of 6 and a dose of 300 mg/l of ferric chloride. Under these conditions, 91.2%, 89.7%, and 98.9% of  COD, TSS, and phenolic compounds were removed.  In addition, ferric chloride was more efficient than alum. In optimum conditions, acid cracking process on the effluent from the coagulation process removed 18.6% of COD and 52.6% of total phenolic compounds.  BOD/COD ratio  increased from 0.14 to 0.68 after the compound process. Conclusion: These processes can be effective and economical methods to reduce pollution  in olive oil wastewater.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فياض مهدي‌پور |
MSc, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran


احمدرضا يزدانبخش |
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran


اکبر اسلامي |
Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran


فرشيد قنبري |
MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran


حامد محمدي |
MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran


امان‌اله زماني |
MSc Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/545
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات