تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۷۸-۸۴

عنوان فارسی ارزیابی پتانسیل خورندگی و یا رسوب‌گذاری در منابع تأمین، مخزن و شبکه توزیع آب شهر کیان (استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از دو شاخص لانژلیه و رایزنر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خوردگی را می‌توان به عنوان انهدام یک فلز طی یک واکنش شیمیایی تعریف کرد. به بیان دیگر خوردگی، اندازه‌گیری تهاجم آب در لوله‌ها و تجهیزات زنگ زده می‌باشد. در گذشته همه تحقیقات بر روی نشت و خسارت اقتصادی حاصل از خوردگی متمرکز شده است. در حال حاضر علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، جنبه‌های بهداشتی و زیباشناختی ناشی از پدیده خوردگی نیز مدنظر قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تعیین میزان استعداد خورندگی منابع آب شرب شهری با استفاده از روش‌های محاسباتی انجام گرفت. سیستم آب‌رسانی شهر کیان در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان الگو انتخاب شد.روش‌ها: با در نظر گرفتن تراکم جمعیت، مساحت منطقه و نقشه آب‌رسانی شهرک، تعداد 7 نقطه جهت انجام نمونه‌برداری تعیین گردید. عملیات نمونه‌برداری و پس از آن آنالیزهای آزمایشگاهی انجام شد. پارامترهای درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیاییت، کل جامدات محلول و pH اندازه‌گیری شد و اندیس‌های خورندگی محاسبه گردید. علاوه بر این، پارامترهای CO2، یون سولفات و کلراید نیز که در میزان خورندگی مؤثر می‌باشند، اندازه‌گیری شد. کلیه آزمایش‌ها بر اساس کتاب روش‌های استاندارد جهت آزمایش‌ها آب و فاضلاب چاپ بیستم صورت گرفت. یافته‌ها: کلیه پارامترهای مؤثر در براورد شاخص‌های خورندگی به استثنای میزان متوسط دما و pH، خارج از حدود استاندارد بودند. محاسبات مربوط به اندیس‌های خورندگی لانژلیه و رایزنر نشان داد که میزان متوسط خورندگی به ترتیب برابر 68/0- و 52/8 بود. این ویژگی به تدریج در طول شبکه افزایش یافت. همچنین بیشترین میزان اندیس‌های خورندگی مربوط به فصول پاییز و زمستان بود. نتایج حاصل از انجام آنالیزهای آماری نشان داد که 72 درصد از نمونه‌هایی که از نظر شاخص لانژلیه در رده خوردگی جزیی قرارگرفتند، از نظر شاخص رایزنر در رده خوردگی شدید قرار می‌گیرند.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آب شهرک کیان دارای خورندگی (با شرایط جزیی تا شدید) می‌باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که در راستای تصمیم‌گیری جامع‌تر و دقیق‌تر، بهتر است از دو شاخص خورندگی لانژلیه و رایزنر به همراه یکدیگر استفاده شود. لازم به ذکر می‌باشدکه کاربرد این روش‌ها در مقایسه با روش‌های دیگر از سادگی بیشتری برخوردار می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Corrosion ratio, Defined as the destruction percentage of a metal by chemical reactions, in other words, the measurement of an invasion of water to pipes and rusty equipment. The main focus of previous researches has been the economic aspects of corrosion, but recently, it seems that is necessary to study the other aspects of corrosion, such as aesthetic aspects. This study was achieved during the period of 1388–1389 by focusing on identification of corrosion ratio in Kian city. Method: Seven points in Kian city (in Chahr Mahal va Bakhtiary province) were selected for sampling, (regarding the population density, area surface, and water distribution scheme). Temperature, calcium hardness ratio, CO2, alkalinity, TDS, SO4-2, Cl- and pH were measured. The analysis was based on the book of "standard methods for water and waste water examination" published in 2003. Findings: The results showed that the temperature and pH were the only parameters with the standard average. Calculation of Langlier and Rizner Indexes showed that the corrosion ratio increases gradually throughout the network (-0.68 and 8.52) mostly in the autumn and the winter. The results showed that 72% of samples with minor corrosion based on the Langlier index had major corrosion based on the Rizner index. Conclusion: the water network of Kian city has a variable corrosion ratio (minor to major). In order to make a more comprehensive and accurate decision, it is recommended to use Langlier and Rizner indexes together. Application of these methods is very simple in comparison with other methods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فهیمه تیموری |
PhD Candidate, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


مهربان صادقی |
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran


فاطمه دریس |
Lecturer, Department of Statistic, School of Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.


حسن هاشمی |
PhD Candidate, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Environment Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


کبری شاکری |
BSc, Chemistry and Microbiology Laboratories Responsible, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran


سمیه رضایی |
BSc, Department of Environmental Health Engineering, School of Health Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/544
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات