تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۵۹-۶۸

عنوان فارسی تجربیات و دیدگاه‌های زنان و متخصصان زنان و زایمان در خصوص انتخاب روش زایمان: یک مطالعه کیفی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی محدوده قابل قبول برای سزارین تنها 15-10 درصد از کل زایمان‌های انجام شده می‌باشد (1). افزایش میزان سزارین از این محدوده می‌تواند سبب افزایش مرگ و میر و عوارض در مادران و نوزادان گردد. آمارهای به دست آمده از استان‌ها و شهرهای ایران بیان‌گر رشد روزافزون سزارین‌های غیر ضروری در ایران می‌باشند.روش‌ها: در این مطالعه کیفی به بررسی نظرات تعدادی از مادرانی که تحت عمل جراحی سزارین انتخابی و اورژانسی قرارگرفته بودند (در بیمارستان مهر اهواز، بیمارستان امام خمینی و بیمارستان رازی) و همچنین جمعی از متخصصین زنان و زایمان شهر اهواز و ماه‌شهر، پرداخته شد. مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع داده‌ها ادامه یافت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آنالیز محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: مادرانی که به درخواست خودشان تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند، به دلیل ترس از زایمان طبیعی به سمت سزارین گرایش پیدا کرده‌اند و سزارین را روش بی‌درد و بی‌خطری برای خود و نوزادشان می‌دانستند. در مقابل مادرانی که به صورت اورژانسی عمل سزارین انجام داده بودند، این روش را از دوران بارداری به عنوان روش ارجح پذیرفته بودند و درد آن ‌را مقطعی دانسته بودند و بهبودی سریع‌تر پس از زایمان طبیعی را مزیت مهم آن می‌دانستند. پزشکان نیز تمایل بیمار و همکاری وی را به عنوان فاکتور اثرگذار ذکر نمودند. در کنار آن به مسایل قانونی و امنیتی، بعد مالی و اهمیت زمان اشاره نمودند.نتیجه‌گیری: مطابق نتایج این بررسی، برای ترغیب مادران به انجام زایمان طبیعی نیاز است که در دوران بارداری آمادگی‌های لازم فیزیکی و روانی در آنان ایجاد شود.  همچنین به خطرات سزارین و در مقابل مزیت‌های زایمان آگاهی یابند، تا در نهایت انتخاب بهتری بنمایند. از طرف دیگر مسؤولین به رفع نقایص و ایجاد شرایط مناسب جهت انجام زایمان طبیعی در زایشگاه‌ها توجه کافی نمایند.واژه‌های کلیدی: سزارین، زایمان طبیعی، مطالعه کیفی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: According to the World Health Organization, the acceptable range for cesarean delivery is only 10-15% of the total delivery. Increased  rate of cesarean can increase maternal mortality rate. Statistics from provinces in Iran shows that the rate of unnecessary caesareans is growing in the country. Methods: This qualitative research evaluated the comments of 20 mothers who had caesarean section in both emergency and voluntary cases in Mehr, Razi and Imam Khomeini Hospitals and also a group of gynecologists in Ahvaz and Mahshahr (cities in southern Iran). Semi-structured interviews continued until saturation. Information was analyzed by using content analysis with a grounded theory approach. Findings: According to this research, mothers had voluntary cesarean because of their fear of vaginal delivery. These mothers thought of cesarean  as a safe method for their babies and themselves. On the other hand, the mothers that had emergency caesarean had chosen vaginal delivery in their pregnancy period. Faster recovery after a vaginal delivery has been considered the most important advantage. In addition, physicians implied that the patients' tendency and cooperation were the effective factors in selecting this method. Conclusion: Based on our findings, it is necessary to encourage mothers to have vaginal delivery. In addition, they should be aware of the risks of cesarean delivery and the advantages of vaginal delivery.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cesarean Section, Vaginal Delivery, Qualitative Research

نویسندگان مقاله عفت درويشي |
MSc, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, International Campus, Tehran, Iran


سيده صالحه مرتضوي |
MSc, Department of Health Education, Department of Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.


سحرناز نجات |
Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Research Center for the utilization of knowledge, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.


کوروش هلاکويي نائيني |
Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, National Institute of Health Research Station, Bandar Abbas, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/542
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات