تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۴۴-۵۱

عنوان فارسی تعیین پروفایل لیپیدها و آپولیپو پروتئین‌های سرم در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر در مقایسه با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای آن‌ها
چکیده فارسی مقاله مقدمه:تغییر در میزان چربی‌ها، لیپو پروتئین‌ها و آپولیپوپروتیئن‌های سرم می‌تواند به عنوان یک عامل خطر قوی برای بیماری‌های قلبی- عروقی محسوب شود (2، 1). مطالعه حاضر به بررسی سطح لیپیدها و آپولیپوپروتئین‌های سرم در دختران مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر پرداخت تا عواملی که دانش‌آموزان در حال حاضر و یا احتمالاً در آینده در معرض خطر ابتلا به افزایش چربی خون و ناراحتی‌های قلبی- عروقی قرار خواهد داد، شناخته شود.روش‌ها: صد نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان خمینی‌شهر به طور تصادفی انتخاب شدند. در حالت ناشتا از آن‌ها نمونه خون گرفته شد. فرم اطلاعات شخصی، فرم موافقت شرکت در تحقیق و پرسش‌نامه یادآمد 24 ساعته برای سه روز (دو روز کاری و یک روز تعطیل) به والدین دانش‌آموزان داده شد که تکمیل کنند. سپس پرسش‌نامه‌ها تجزیه و تحلیل آماری شدند. مقادیر کلسترول تام، HDLc،TG (Triglyceride) و LDLc به روش آنزیمی و مقادیر 1APOA و 100APOB به روش ایمینوتوربیدومتری اندازه‌گیری شد. نتایج با مقادیر مرجع و وضعیت تغذیه‌ای مقایسه گردید.یافته‌ها: میانگین کلسترول تام (402/0 = P) و میانگین 1APOA (162/0 = P) با میانگین مرجع تفاوت معنی‌دار نداشت. میانگین TG (0001/0 = P)، HDLc (001/0 = P) و 100APOB (001/0 = P) به صورت معنی‌داری بالاتر از مقدار مرجع بود. میانگین LDLc (023/0 = P) به صورت معنی‌داری پایین‌تر از مقدار مرجع بود. بین پروتئین دریافتی از طریق غذا و مقدار 100APOB رابطه معنی‌دار و معکوس وجود داشت (212/0- = r، 034/0 = P). بین کلسترول دریافتی از طریق غذا و مقدار 1APOA رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود داشت (250/0 = r، 012/0 = P). بین کربوهیدرات، فیبر و چربی‌های دریافتی از طریق غذا با متغیرهای مورد مطالعه رابطه معنی‌دار وجود نداشت.نتیجه‌گیری: مقدار کلسترول تام در این دانش‌آموزان نرمال بود که با نتایج تحقیقات دیگر که در آمریکا و ژاپن روی بچه‌ها انجام شده بود، هماهنگی داشت. پس مصرف چربی‌های جانوری را برای آن‌ها محدود نمی‌شود و در حد نیاز باید مصرف کنند. مقدار TG در این دانش‌آموزان بالاتر از مقدار مرجع بود چرا که 50 درصد انرژی آن‌ها از کربوهیدرات تأمین شده بود. پس مقدار TG آن‌ها نرمال باشد اما به علت مصرف زیاد کربوهیدرات تری‌گلیسیرید آن‌ها بالا بود . بنابراین توصیه می‌شود غذاهای دریایی و کربوهیدرات‌های پیچیده، سبزیجات و میوه‌جات را بیشتر مصرف کنند.کاهش مقدار LDLC در این بچه‌ها به علت افزایش فعالیت فیزیکی و افزایش مصرف پروتئین‌های گیاهی نسبت به پروتئین‌های جانوری است. TG و HDLC رابطه معکوس با هم دارند. در این تحقیق با بالا بودن مقدار TG انتظار می‌رفت که مقدار HDLC پایین باشد که نتایج عکس این مطلب را تأیید کرد. بالا بودن مقدار HDLC به دلیل فعالیت فیزیکی زیاد در بچه‌هاست چرا که در یک منطقه نیمه روستایی هستند. بالا بودن مقدار HDLC و نرمال بودن مقدار 1APOA به دلیل افزایش مقدار 2HDL در مقایسه با 3HDL است که در پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی بازدارنده‌تر هستند. با توجه به کاهش LDLC و افزایش مقدار 100APOB به نظر می‌رسد که ذرات LDLC از نوع ذرات تیپ B کلسترول باشد؛ یعنی LDLC با سایز کوچک که آتروژن است و نفوذپذیری بیشتری به درون عروق خونی دارد. از طرف دیگر افزایش TG باعث افزایش 100APOB می‌باشد. هیچ ارتباط معنی‌داری بین کربوهیدرات، فیبر و چربی‌های دریافتی از طریق غذا با متغیرهای مورد مطالعه وجود نداشت. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: The excessive changes in serum of lipids, lipoproteins and apolipproteins can be considered as strong risk factors for cardiovascular diseases.In particularlipoproteins can determine the risk of cardiovascular illnesses in teenyears (before showing clinical symptoms).Studies have shown that the serum level of LDLC-HDLC is a function of the productionamount of APOA1 and APOB100.Moreover, the amount of APOA1has a negative correlation and the amount of APOB100 has a positive correlationwith cardiovascular diseases.This study has done in order to determinethe lipid and apolipoprotein levels of serum in elementary school girls in Khomeini Shahr town and to see which students are exposed to an increment of blood lipids and cardiovascular disease. Methods: One hundred students were chosen randomly and their blood Samples were taken in fasting state. Personal information form and agreement form for taking part in the research and a 24 hour dietary recallfor 3 days(2 working days and one off day) were given to their parents to complete, then they were analyzed by using the transforming coefficient tables and nutrition percentage , and SPSS software. The results were analyzed statistically. The values of absolute cholesterol TG, LDL, HDL were also measured enzymatically and lipoproteins of APOAI andAPOB100were determinedby immunoturbidimetry and compared with reference values and nutritional status.Results: Results showed that there were no significant differencesbetween mean absolute cholesterol,mean APOAI and mean reference.The mean of TG, HDLC, AOPB100weresignificantlyhigher than mean reference. Moreover,mean LDLC was significantly lower than mean reference. There was a significant inverse correlation between protein intake through food and APOB100 amount(r= -0.212, P = 0.034). There was a significant direct correlation between cholesterol intake through food and APOAI amount (r= 0.250 P= 0.012,). In addition, dietary Carbohydrates, Fibers and fat intake had no significant correlation with the studied variables (SFA- PUFA- MUFA- Fat total).Conclusions: There were a meaningful and direct correlation between dietary protein intake and AOPB100 (P = 0.034) and there wasalso a direct correlation between APOAI and dietary cholesterol intake (P = 0.012). 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله پریناز شهسواری |
Lecturer, Department of School Health, Organization of Education, Isfahan, Iran


محمدحسن انتظاری |
Assistant Professor of nutrition, Department of Nutrition, School of Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


زويا طاهر گورابي |
PhD Candidate, Student Research Committee, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


زهرا مقصودي |
PhD Candidate, Student Research Committee, Department of Nutrition, School of Nutrition, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


بهرام سلیمانی |
Assistant Professor, Department of Public Health, School of Medicine, Islamic Azad University of Najaf Abad. Isfahan, Iran


علی‌اصغر پیله وریان |
Professor, Physiology, University Pyamnvr Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/540
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات