تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۲۶-۳۱

عنوان فارسی بررسی آلودگی میکروبی دکمه‌‌‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کنترل میکروارگانیسم‌ها در سطوح مختلف در محیط‌های صنعتی و مسکونی به لحاظ اشاعه بیماری‌های عفونی از نگرانی‌های اصلی می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی آلودگی باکتریایی دکمه‌های آسانسور در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تابستان 1390 است.  روش‌ها: این تحقیق به صورت توصیفی مقطعی صورت گرفت. پس از نمونه‌برداری از سه محیط کشت TSB، EMB (Environmental Management Bureau) و بلادآگار استفاده شد و در مرحله بعد، کشت در مراحل تکمیلی ادامه داشت. یافته‌ها: حضور باکتری‌های انتروباکتر، سراتیا، انتروباکتر هافنیا و استافیلوکوک مشاهده شد. آسانسورهای دانشکده دندانپزشکی 100 درصد آلوده به این باکتری‌ها بودند که با عنایت به اقتضای فعالیت‌های افراد در این محیط‌ها، مواد و زائدات تولیدی قابل انتظار است. نمونه‌های گرفته شده از دانشکده مدیریت و پزشکی نیز 60 درصد آلوده به این باکتری‌ها بودند. آلودگی در بقیه دانشکده‌ها، 30 درصد بود. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که در دانشکده‌‌های دارای آزمایشگاه به خصوص آزمایشگاه‌ها و پایلوت‌های بیولوژیکی، آلودگی و تنوع باکتریایی بیشتر است. در این میان باکتری‌های گرم منفی حضورشان محتمل‌تر است و باکتری‌های گرم مثبت در این سطوح فلور‌پوستی هستند. آلودگی و تنوع میکروبی در دکمه‌های آسانسور وجود داشت و در صورت عدم توجه به بهسازی محیط و رعایت بهداشت فردی، احتمال افزایش آلودگی در این اماکن وجود دارد. از این رو توجه جدی، آگاه‌سازی و آموزش عمومی ضروری است.   واژه‌های کلیدی: آلودگی، باکتری، عفونت، بهداشت محیط
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Microorganisms on various surfaces in industrial and residential environments can spread infectious diseases. Their control is thus a major concern. The aim of this study was to survey the bacterial contamination of elevator buttons in schools of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran in the summer of 2011. Methods: This study was done as a cross sectional research. After sampling, tryptic soy broth (TSB), eosin methylene blue (EMB), and blood agar were used as culture media. Additional tests were performed in the next stage. Findings: Enterobacter, Hafnia, Serratia, and Staphylococcus were detected. Elevators in the school of dentistry were 100% contaminated to these bacteria. It might have been a result of human activities in this environments and solid waste production. In addition, about 60% of samples taken from the schools of medicine and management were contaminated to these bacteria. Contaminations in other schools were estimated to be 30%. Conclusions: This study showed bacterial diversity and contamination to be more in schools having chemical and microbiological pilot plant laboratories, especially biological laboratories. Among these, the presence of Gram-negative bacteria was more likely than others. Gram-positive bacteria could be skin flora. Contamination and microbial diversity existed on elevator buttons. Not paying enough attention to environmental sanitation and personal hygiene would thus increase pollution in these places. Therefore, public education and increasing the knowledge of people are necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Contamination, Bacteria, Infections, Environmental Health

نویسندگان مقاله امير محمدي |
MSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.


افشين ابراهيمي |
Assistant Professor, Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


حسين نوروزي |
Assistant Professor, School of Paramedics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


پروين رزمجو |
BSc, Environmental Research Center, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


پريسا معتمدي |
BSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, Environmental Research Center, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


الهام شيردل |
BSc Student, Student Research Committee, Department of Environmental Health Engineering, Environmental Research Center, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/534
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات