تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۱؛ ۱۳۹۱، صفحات ۱-۱۰

عنوان فارسی اثر نمایه گلایسمیک رژیم غذایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران
چکیده فارسی مقاله یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت و افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران، کیفیت و کمیت کربوهیدرات رژیم غذایی است. بنابراین، نقش GI (Glycemic index) در مطالعات متعدد، به منظور بررسی انواع مختلف کربوهیدرات‌های مصرفی مورد بررسی قرار گرفته است و اثرات آن در کاهش یا بهبود عملکرد ورزشی نشان داده شده است. هدف از انجام این مطالعه مروری بر مطالعات جدید انجام شده در زمینه اثر مصرف کربوهیدرات‌های مصرفی با شاخص‌های گلایسمیک متفاوت بر عملکرد ورزشی است. جستجوی انجام شده در بانک اطلاعاتی PubMed با استفاده از کلمات کلیدی Exercise و GI و بین فاصله سال‌های 2010-1990 در نمونه‌های انسانی انجام شد. نتایج مصرف کربوهیدرات‌های با شاخص گلایسمیک پایین در قبل از ورزش بر بهبود عملکرد ورزشکاران ضد و نقیض بود. همچنین مصرف مقدار کربوهیدرات مصرفی در طول ورزش، به عنوان عامل اثرگذارتری نسبت به وعده غذایی قبل از ورزش بر عملکرد ورزشی عنوان شد. اثر شاخص گلایسمیک بالا بر بازسازی ذخایر گلیکوژن پس از ورزش به صورت یکنواخت در مطالعات اثبات شد. مصرف کربوهیدرات‌های با نمایه گلایسمیک بالا در حین ورزش و پس از آن بر بهبود عملکرد ورزشکاران همسو است. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مطالعات آینده در این خصوص باید اثر چنین رژیم‌های را در قبل از ورزش مورد آزمون قرار دهند. واژه‌های کلیدی: ورزش، نمایه گلیسمیک، کربوهیدرات، ورزشکار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: The quantity and quality of dietary carbohydrate intake is of great importance in enhancing exercise performance. Therefore, several studies have investigated the role of glycemic index (GI) in exercise performance.This study aimed to review the current evidence on carbohydrate consumption with different glycemic indices on exercise performance.Methods: We searched PubMed for related publications using "exercise" and "glycemic index" as keywords. This search considered papers that had been published between 1990 and 2010 and had human subjects.Findings: Consumption of low-glycemic index carbohydrates before the exercise results in enhancing of the exercise performance was controversy. The quantity of the carbohydrate is much more important than its quality in exercise performance in elite athletes. Consumption of high glycemic index foods after the games has been consistently reported as a factor in enhancing the exercise performance.Conclusion: Due to the consistent findings on the effect of high glycemic index foods during and after exercise on performance, it seems that future investigations should focus on meals before the exercise.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Glycemic Index, Exercise, Sports, Athletes, Carbohydrate

نویسندگان مقاله نفيسه شکري مشهدي |
MSc, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of medical Sciences, Isfahan, Iran


احمد اسماعيل‌زاده |
Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of medical Sciences, Isfahan, Iran.نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/539
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات