تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۳؛ ۱۳۹۱، صفحات ۴۸۷-۴۹۲

عنوان فارسی بررسی میزان سرب در مارک‌های پرمصرف محصول آرایشی سایه چشم در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سرب از راه های مختلف اعم از خوراکی، تنفسی و پوستی وارد بدن انسان می گردد. یکی از منابع پوستی ورود سرب به بدن توسط مواد آرایشی مانند رژ لب و سایه چشم می باشد. ورود سرب به بدن باعث ایجاد خطراتی مانند فشار خون دوران بارداری، سقط جنین و کاهش عملکرد سیستم عصبی نوزادان می گردد. در این مطالعه، میزان سرب در رایج ترین سایه چشم های مصرفی در بازار مورد بررسی قرار گرفت تا ایمنی و کیفیت آن ها سنجیده شده و در نهایت مرغوب ترین نوع آن ها تعیین گردد. روش ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1390 در شهر اصفهان انجام شد. اطلاعات مربوط به پرمصرف ترین مارک های ماده آرایشی سایه چشم از طریق فروشندگان بزرگ محصولات آرایشی به دست آمد. با استفاده از روش های آماری، تعداد 15 نمونه پرمصرف از این نوع ماده آرایشی انتخاب و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: غلظت سرب در نمونه های مورد مطالعه بین 6- 85/0 میکروگرم بر گرم بر اساس وزن تر به دست آمد و میانگین کلی میزان سرب در تمام نمونه های مورد مطالعه برابر 53/3 میکروگرم بر گرم بود. بیشترین و کمترین غلظت سرب به ترتیب مربوط به مارک های فلورمار با میزان 66/5 و کاویان با مقدار 5/1 میکروگرم بر گرم بود. نتیجه گیری: در این مطالعه غلظت سرب در سایه های چشم مورد مطالعه کمتر از مقدار توصیه شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (Food and drug administration یا FDA) بود. لذا جهت جلوگیری از اثرات مضر بهداشتی به خصوص برای کودکان و زنان باردار، باید همواره اندازه گیری مقدار سرب در محصولات آرایشی مورد پایش قرار بگیرد تا از اثرات زیانبار آن کاسته شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله محصولات آرایشی، سایه چشم، سرب

عنوان انگلیسی Studying the Lead Concentration Rate in the Most Popular Eye Shadow Cosmetcis in Isfahan City, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Lead can penetrate into the human body through various routes including ingestion, inhalation and cutaneous. Using cosmetic products such as lipstick and eye shadow is considered as one of the cutaneous sources of lead entrance into the body. Pregnancy hypertension, IQ loss and abortion are the major adverse effects of lead absorption. Lead concentration in most popular brands was investigated in this study in order to identify the best quality of the consumed eye shadows. Methods: This was a descriptive-analytical study conducted in Isfahan city in 2011. The information about most widely consumed brands of cosmetics eye shadows were obtained from the major cosmetics and makeup sellers. Based on the statistical procedures, 15 samples of high-consumed eye shadow brands were selected and analyzed by the Atomic Absorption Spectrometer (AAS). Findings: Lead concentration in all the studied subjects was 0.85 to 6 µg /g of eye shadow based on their wet or fresh mass. The total mean lead level in all the samples was 3.53µg/g. The maximum and minimum lead concentration in the samples were obtained in Flomar (5.66 µg/g) and Kavian (1.5 µg/g) brands, respectively. Conclusion: In this study, lead concentration of the eye shadows was lower than the recommended value by the Amercian food and drug administration (FDA). In order to prevent from the adverse and harmful health effects of the cosmetic products on human, particularly on pregnant women and infants, the lead levels of the cosmetics must be monitored.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cosmetic Products, Eye Shadow, Lead.

نویسندگان مقاله مرضيه وحيد دستجردي |
کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم فروغي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

فاضل محمدي مقدم |
دانشجوي دکتري، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حشمت اله نورمرادي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/443
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات