تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۳؛ ۱۳۹۱، صفحات ۳۸۵-۳۹۶

عنوان فارسی اختلالات اسکلتی- عضلانی در پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابجایی بیمار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شغل پرستاری به دلیل ماهیت وظایف از جمله مشاغلی است که در آن WMSDs (Work-related musculoskeletal disorders) از شیوع بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و پارامترهای مرتبط با آن در میان پرستاران دارای وظایف جابجایی بیمار صورت گرفت. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی که در تابستان 1390 انجام شد، 400 پرستار شاغل در 75 بخش از 11 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه نوردیک جمع‌آوری شد. داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار آماری 16SPSS تجزیه و تحلیل شد. شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و فاصله اطمینان 95 درصد محاسبه شد. برای تعیین عوامل مرتبط با اختلالات مقدار P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب 44/6 ± 78/30 و 75/5 ± 92/6 سال به دست آمد. 2/88 درصد از پرستاران مورد مطالعه (2/91 - 2/85؛ 95 درصدCI) در طی 12 ماه گذشته حداقل در یک ناحیه از بدن دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بودند. بیشترین اختلالات در ناحیه کمر (5/71 درصد)، پاها (2/68 درصد)، دست و مچ دست (5/64 درصد)، گردن (2/42 درصد) و شانه (42 درصد) گزارش شد. آنالیز Logistic regression نشان داد که علایم اسکلتی- عضلانی در پرسنل پرستاری مورد مطالعه با سابقه کار، نسبت پرستار به تخت، جنسیت و نوع نظام نوبت‌کاری دارای ارتباط معنی‌دار است (05/0 > P). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که شیوع WMSDs در میان پرسنل پرستاری دارای وظایف جابجایی بیمار بالا می‌باشد. بنابراین بر اساس این نتیجه و مدل‌سازی رگرسیونی، لازم است عوامل مؤثر در وقوع این اختلالات حذف یا اصلاح شود. همچنین روش‌های جابجایی بیمار بهبود یابد و از وسایل کمکی جابجایی بیمار استفاده شود. واژه‌های کلیدی: اختلالات اسکلتی- عضلانی، پرسنل پرستاری، جابجایی بیمار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Musculoskeletal Disorders Related to Patient Transfer in Hospital Nursing Personnel
چکیده انگلیسی مقاله Background: The nursing profession, due to the nature of its tasks, is a high risk occupation for work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). The objective of this study was the determination of the prevalence of musculoskeletal disorders and their associated risk factors among nursing personnel with patient transfer tasks. Methods: This cross-sectional study was conducted on 400 nurses from 75 wards of 11 hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (SUMS) during summer 2011. Data were collected by the Nordic Musculoskeletal Disorders Questionnaire (NMQ). Statistical analyses were performed using SPSS version 16. Prevalence rates and 95% confidence intervals were calculated. To determine MSDs associated factors, the level of significance was set at < 5%. Findings: The mean of age and job experience in subjects were 30.76 ± 6.44 and 6.92 ± 5.75, respectively. Some form of musculoskeletal symptoms had been experienced during the last 12 months by 88.2% (CI95%: 85.2-91.2) of the nursing personnel. Lower back (71.5%), feet (68.2%), hand and wrist (64.5%), neck (42.2%) and shoulder (42%) symptoms were the most prevalent problems among the nurses. Logistic regression analyses indicated that factors including job experience, nurse to bed ratio, gender and shift work had a significant correlation with musculoskeletal disorders (P < 0.05). Conclusion: It can be concluded that the prevalence rates of WMSDs related to patient transfer in hospital nursing personnel were high. Therefore, it is necessary to eliminate or correct factors associated with WMSDs occurrence, improve patient transfer techniques and use patient transfer aids.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رقيه عابديني |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

عليرضا چوبينه |
استاد، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، گروه ارگونومي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

جعفر حسن زاده |
دانشيار، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/295
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات