تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۳؛ ۱۳۹۱، صفحات ۳۷۷-۳۸۴

عنوان فارسی بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های بیمارستان فیض و محوطه اطراف آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: توجه به آرامش و آسایش بیماران در زمان اقامت و بستری در بیمارستان با توجه به وضعیت ناخوشایند آنان، حایز اهمیت می‌باشد. آلودگی صوتی بالاتر از حد مجاز، بیماری این افراد را تشدید می‌کند. همچنین بالا بودن این عامل زیان‌آور روی کارکنان بیمارستان تأثیر می‌گذارد و در نتیجه در ارایه خدمات مناسب به بیماران اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش‌های مختلف بیمارستان فیض و محوطه اطراف آن صورت گرفت. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سه ماه اول سال 1390 به انجام رسید. جهت سنجش میزان صدا در بخش‌های مختلف بیمارستان و خیابان‌های اطراف آن از دستگاه صداسنج مدل 440-CEL استفاده شد. پارامترهای محیطی صدا مانند 10L، 50L، 95L، 95L، 99L، Leq،SEL ،SPL ،Lmin  و Lmax اندازه‌گیری گردید. اندازه‌گیری‌ها در نوبت صبح ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهر ساعت 16 تا 20 انجام گرفت. یافته‌ها: حداکثر میانگین تراز معادل صدا (Leq) در نوبت صبح مربوط به بخش درمانگاه 72/66 دسی‌بل و در نوبت بعد از ظهر مربوط به بخش اداری بیمارستان 80/65 دسی‌بل بود. میانگین پارامترهای Lmax، Leq، SEL و 10L در نوبت صبح به ترتیب معادل 87/61، 17/58، 50/61 و 62/60 دسی‌بل و در نوبت بعد از ظهر به ترتیب معادل 67/69، 06/62، 58/71 و 87/64 دسی‌بل بود. نتیجه‌گیری: آزمون‌های آماری نشان داد که بین مقادیر اندازه‌گیری شده صبح و بعد از ظهر اختلاف معنی‌داری وجود داشت (001/0 > P)؛ یعنی میانگین مقادیر شاخص‌های مذکور در نوبت بعد از ظهر بیشتر از نوبت صبح بود. در مجموع مشخص شد که بیمارستان فیض از آلودگی صوتی بالایی برخوردار است و در اکثر موارد، مقادیر بالاتر از استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران می‌باشد. واژه‌های کلیدی: آلودگی صوتی، تراز فشار صوت، بیمارستان.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessment of Environmental Noise Pollution in Feiz Hospital Wards and its Adjacent Area
چکیده انگلیسی مقاله Background: The comfort of patients during their stay in the hospital is important, and noise pollution exceeding the permissible level could cause discomfort for the patients and intensify their disease. Moreover, increase in this factor affects the hospital staff and therefore has a negative effect on how they serve the patients. Thus, the aim of this study was to assess the environmental noise pollution in Feiz Hospital wards and its adjacent area, and compare them with recommended standard values. Methods: This cross-sectional study was carried out in 2011. To measure sound levels, the environmental noise parameters such as L10, L50, L90, L95, L99, Leq, SEL, SPL, Lmin, Lmax, were measured using the CEL-440 sound level meter. Measurements were conducted during 8-12 a.m. and 16-20 p.m. with half an hour interval. Findings: The maximum equivalent sound level (Leq) in the clinical section in the morning, and in the official section of the hospital in the afternoon were 66.72 and 65.80 dB (A), respectively. The averages of Lmax, Leq, SEL, and L10 in the morning were 61.87, 58.17, 61.50, and 60.62 dB, respectively, and those of in the afternoon were 69.67, 62.06, 71.58, and 64.87 dB, respectively. Conclusion: Statistical analyses showed a significant difference between measured values in the morning and the afternoon (P < 0.001). In other words, the mean index values in the afternoon were higher than in the morning. It can be concluded that Feiz Hospital has a high level of noise pollution, and in most cases the noise levels exceeded the levels recommended by the Iranian environmental protection agency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Noise Pollution, Sound Pressure Level (SPL), Hospital.

نویسندگان مقاله نگار جعفري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

بيژن بينا |
استاد، مرکز تحقيقات محيط‌زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

سهيلا مرتضايي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

افشين ابراهيمي |
استاديار، مرکز تحقيقات محيط‌زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

علي عبداله نژاد |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط زيست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/296
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات