تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱، صفحات ۷۰۶-۷۱۳

عنوان فارسی بررسی مقایسه‌ای کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه فاضلاب به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی زیست محیطی محسوب می‌شود و یکی از اهداف تصفیه فاضلاب، سالم نگهداشتن محیط زیست است. تخلیه پساب‌های غیر استاندارد و استفاده از آن‌ها در کشاورزی و یا تخلیه به آب‌های سطحی، مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای کیفیت پساب خروجی سه تصفیه خانه تهران (صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب) انجام شد. روش‌ها: این مطالعه در تابستان سال 1389 به روش بررسی مقطعی بر روی تصفیه‌خانه‌های پیش‌گفت انجام گرفت. از هر تصفیه‌خانه سه بار نمونه‌برداری انجام شد. پارامترهای اندازه‌گیری شده روی پساب عبارت از pH، DO (Dissolved Oxygen)، 5BOD (Biochemical oxygen demand)، COD (Chemical oxygen demand)، کلراید، سولفات، فسفات، نیترات، نیتریت، TSS (Total suspended solids) و کلیفرم مدفوعی بودند که بر اساس روش‌های معرفی شده در استاندارد متد مورد آنالیز قرار گرفتند. برای تجزیه داده‌ها و رسم منحنی‌های استاندارد به ترتیب از نرم‌افزارهای 12SPSS و Excel استفاده شد. یافته‌ها: مقایسه نتایج مطالعه فعلی با استانداردهای فاضلاب خروجی جهت تخلیه به آب‌های سطحی نشان داد که میانگین غلظت نیتریت در تصفیه‌خانه‌های صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب به ترتیب با انحراف معیارهای 02/10، 90/5 و 14/0 برابر با 53/17، 33/50 و mg/l 50/35 و بالاتر از مقدار استاندارد بود. تعداد کلیفرم مدفوعی نیز در پساب هر سه تصفیه‌خانه بیش از استاندارد (ml 100MPN/ 2400) بود. میانگین غلظت پارامتر 5BOD در پساب تصفیه‌خانه جنوب با انحراف معیار 58/4 برابر با mg/l 00/65 بود که با 5BOD استاندارد اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0 < P) و میانگین غلظت COD نیز با انحراف معیار 00/5 برابر با mg/l 00/121 بود که با غلظت COD استاندارد، اختلاف معنی‌داری داشت (05/0 < P) و هر دوی این مقادیر فراتر از حد استاندارد بودند. نتیجه‌گیری: کیفیت پساب تصفیه‌خانه‌های صاحبقرانیه و اکباتان در مقایسه با پساب تصفیه‌خانه جنوب از وضع بهتری برخوردار بود، اما از آن جایی که مقادیر برخی از پارامترها نظیر نیتریت و کلیفرم مدفوعی در این تصفیه‌خانه‌ها بالاتر از حد استاندارد بود، استفاده از پساب این سه تصفیه‌خانه جهت تخلیه به آب‌های سطحی و یا مصارف کشاورزی به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای خروجی فاضلاب توصیه نمی‌شود. واژه‌های کلیدی: فاضلاب شهری، کیفیت پساب، استاندارد تخلیه، تصفیه‌خانه فاضلاب تهران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nowadays wastewater is one of the important sources of environmental pollutions and  one of the aims of wastewater treatment is to maintain a healthy environment. Nonstandard wastewater discharges and their use in agriculture or discharge to surface water will follow environmental and health hazards. The aim of this study was to compare the effluent quality of three Tehran, Iran wastewater treatment plants (in Ekbatan, Sahebgharanie and South of Tehran).   Methods: This study was performed in 2010 on three mentioned treatment plants in Tehran, Iran. Three samples were taken from each wastewater treatment plant. The measured parameters of the effluent include pH, DO (dissolved oxygen), BOD5 (biochemical oxygen demand), COD (chemical oxygen demand), Sulfate chloride, Nitrate, Nitrite, TSS (total suspended solids), Fecal coliform. Then they were analyzed according to the methods described in the standard method.   Findings: The results showed that the Nitrite concentration in Sahebgharanie, Ekbatan and South wastewater treatment plants with standard deviation 10.02, 5.9 and 0.142 respectively was 17.53, 50.33 and 35.5 mg/l which were higher than the standard amount. The number of fecal coliform in each three wastewater treatment plant was higher than the standard (2400 MPN/100 ml). BOD5 concentration mean in south wastewater treatment plant effluent with standard deviation 4.58 was 65 mg/l which in comparison to the standard amount was not significant (P > 0.05). The mean COD concentration with standard deviation 5 was 121 mg/l and had a significant difference with the standard amount (P < 0.05). Both of these amounts were higher than the standard.   Conclusion: The quality of effluent in Ekbatan and Sahebgharanie wastewater treatment plants was better than South of Tehran but the amount of some parameters like nitrite and fecal coliform in these treatment plants was higher than the standard. Therefore, using the effluents of these wastewater treatment plants for discharging surface water or agricultural use is not recommended.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله بابک کاکاوندي |
MSc Student ,Department of Environmental Health, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


احمد جنيدي جعفري |
Associate Professor, Department of Occupational and Environmental Health, School of Health, Tarbiat Modares Universitys, Tehran, Iran


اصغر قاسمي |
BSc Department of Environmental Health, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


عبدالمجيد قليزاده |
MSc Student ,Department of Environmental Health, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/795
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات