تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱، صفحات ۶۶۳-۶۷۱

عنوان فارسی بررسی وضعیت افسردگی دانشجویان دانشگاه‌های شهر بردسیر استان کرمان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: متأسفانه شیوع برخی از مشکلات روحی و روانی در بین دانشجویان به ویژه افسردگی موجب مشکلات زیادی برای این گروه تأثیرگذار شده است. بررسی چنین مسأله مهمی می‌تواند تصمیم‌گیرندگان جامعه را در برنامه‌ریزی و پیشگیری از آن یاری نماید و دانشجویان جامعه را که اساسی‌ترین سرمایه یک کشور به حساب می‌آیند را سالم، شاداب و توانمند به عرصه‌های کار و فعالیت هدایت نماید. این پژوهش با هدف تعیین میزان افسردگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های بردسیر صورت گرفت.   روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در سال 90-1389 انجام شد. جامعه پژوهشی در این مطالعه دانشجویان رشته‌‌های مختلف دانشگاه‌های دولتی، آزاد و پیام‌نور شهرستان بردسیر بود. حجم نمونه 300 نفر بود و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده با نمونه‌های در دسترس انجام شد. میزان افسردگی دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با بیماری (20 سؤال) و پرسش‌نامه استاندارد افسردگی زونگ (20 سؤال) بر اساس مقیاس چهار درجه‌ای لیکرت اندازه‌گیری گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار 5/11SPSS و با استفاده از آزمون 2χ و آزمون Exact fisher مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 300 دانشجوی دختر (3/79 درصد) و پسر (7/20 درصد) با رعایت موازین اخلاقی پژوهش، آزادانه در این مطالعه شرکت نمودند. امتیاز افسردگی با عوامل دموگرافیک مانند جنس، سن، رتبه تولد، ابعاد خانوار، رشته تحصیلی، سن و تحصیلات و شغل مادر، سن، تحصیلات و شغل پدر، وضعیت طبیعی زندگی، وضعیت مسکن، درامد ماهیانه خانواده، رضایت از تحصیل و پیش‌بینی قبولی در کنکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های مطالعه نشان داد که جنس ( 001/0 P <)، سطح تحصیلات مادر (03/0 = P)، رتبه تولد (02/0 = P)، رضایت از تحصیل (01/0 = P) و پیش‌بینی قبولی در کنکور (002/0 = P) با میزان افسردگی ارتباط معنی‌داری داشت.  نتیجه‌گیری: با توجه به این که افسردگی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بهداشت روان به شمار می‌رود و این که درصد چشمگیری از دانشجویان مورد مطالعه درجات متنوعی از افسردگی را داشتند، ضرورت انجام مداخلات آموزشی با بهره‌گیری از مدل‌های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با تمرکز بر بهداشت روان اجتناب‌ناپذیر است. واژه‌های کلیدی: افسردگی، دانشجویان، بهداشت روان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Depression and Related Factors among University Students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Prevalence of mental disorders especially depression cause tremendous problems among university students. Assessing this fact can help decision makers in planning and depression prevention strategies. This study aimed to assess depression and related factors among university students of Bardsir in Kerman, Iran in 2011. Methods: The study population was 300 university students and random sampling was conducted. The questionnaire included socio demographic information (20 items) and Zung depression scale (20 items). All items were scored on a scale of 1 (not at all) to 4 (always). Reliability for global instrument was measured by test-retest method (α = 0.98). Findings: 300 female (79.3%) and male students (20.7%) participated in this study. Depression was assessed by sex, age, order of birth, family size, major, age, level of education and type of occupation of parents, living situation, family income, education satisfaction and success anticipation in exam. Sex (P < 0.001), order of birth (P = 0.02), level of mother's education (P = 0.03), education satisfaction (P = 0.01) and success anticipation in exam (P = 0.002) had significant statistical relation with depression. Conclusion: Regarding that depression is considered as one of the most important issues in mental health, and significant percent of study population had different range of depression, the need for educational interventions using health education and health promotion models focusing on mental health is inevitable.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Depression, University Students, Mental Health--

نویسندگان مقاله آزيتا سلاجقه |
مربي، گروه علوم تربيتي، دانشگاه پيام نور، واحد بردسير، دانشگاه پيام نور، کرمان، ايران

داود شجاعي‌زاده |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران،

آذر طل |
دکتري تخصصي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/599
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات