تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱، صفحات ۶۵۰-۶۶۲

عنوان فارسی بررسی کیفـیت ‌زندگی و ارتباط آن با ویژگی‌های بیماری و اطلاعات دموگرافیک در مبتلایان به سـرطان مراجعه کننده به بیمارستان انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در دهه‌های ‌اخیر، کیفـیت ‌زندگی به ویژه در بیماران ‌مبتلا ‌به ‌سرطان، به ‌دلیل ‌شرایط نامساعد جسمی ‌و روانی‌ این بیماران، همواره مورد توجه متخصصان ‌بالینی و پژوهشگران ‌علوم ‌بهداشتی بوده ‌است. از طرفی، مفهوم ‌کیفیت ‌زندگی و ارتباط آن با ویژگی‌های ‌بیماری ‌سرطان ‌‌و ‌اطلاعات ‌دموگرافیک ‌از جمله ‌پارامترهای ‌قدرتمند ‌در ‌راستای ‌راهنمایی، حفظ‌ و پیشبرد‌ سلامت‌ و تندرستی ‌بیماران ‌در جوامع‌ و فرهنگ‌ها می‌باشد. از این‌رو انجام‌ مطالعات ‌عمیق در این ‌حوزه‌، اطلاعات‌ با ارزشی ‌را‌ در اختیار پرسـتاران قرار می‌دهد و غنای ‌مداخلات ‌بهداشتی- درمانی و بهبود کیفیت ‌خدمات‌ پرستاری ‌را ‌به ‌دنبال‌ خواهد ‌داشت. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف بررسی ‌کیفـیت‌ زندگی و ارتباط آن با ویژگی‌های‌ بیماری و اطلاعات‌ دموگرافیک در مبتلایان ‌به ‌سرطان مراجعه ‌کننده به بیمارستان ‌انکولوژی‌ دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌اصفهان انجام شد. روش‌ها: مطالعه‌ حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به شکل‌ مقطعی اجرا گردید. نمونه ‌مورد پژوهش در این‌ مطالعه شامل 315 نفر از مبتلایان ‌به ‌سرطان‌ بود که با روش‌ نمونه‌گیری‌ آسان وارد مطالعه ‌شدند. ابزار گردآوری ‌‌اطلاعات‌ شامل ‌پرسش‌نامه سـه ‌قسمتی ‌متشکل‌ از سؤالات ‌مربوط ‌به ویژگی‌های ‌‌بیماری، اطلاعات ‌‌دموگرافیک ‌و پرسش‌نامه ‌اسـتاندارد کیفیت ‌زندگی 36-SF بود. داده‌ها پس‌ از ‌جمع‌آوری ‌با استفاده از نرم‌افزار آماری 18SPSS و روش‌های‌آمار توصیفی (توزیع ‌درصد فراوانی، میانگین، انحراف ‌معیار) و استنباطی (Chi-square test، Cho Proof، Kruskal-Wallis، Mann-Whitney U، Pearson و Spearman correlation coefficient) و با ضریب ‌اطمینان 99 درصد مورد تجزیه ‌و تحلیل ‌قرار گرفت.   یافته‌ها: کیفـیت ‌زندگی اغلب (17/63 درصد) واحدهای‌ مورد پژوهش متوسـط بود. بین نوع ‌سرطان و شدت ‌درد ناشی از بیماری با کیفـیت‌ زندگی ‌بیماران ‌مبتلا ‌به ‌سرطان، ارتباط آماری‌ معنی‌داری وجود داشت (050/0 P <). ‌بین‌کیفـیت ‌زندگی ‌بیماران‌ مبتلا‌ به ‌سرطان ‌با تعداد‌ جلسات شیمـی‌‌درمانی ارتباط ‌آماری ‌معنی‌داری مشاهده شد؛ به‌ طور‌ی ‌که ‌بیماران با تعداد ‌جلسات بیشتر شیمی‌درمانی، از کیفـیت ‌زندگی بهتری برخوردار بودند. ارتباط آماری ‌معنی‌داری بین متغیرهای ‌دموگرافیک و ویژگـی‌های ‌بیماری نظیر سن، جنس، وضعیت‌ اشتغال، پذیرش ‌یا‌ انکار ‌بیماری، تعداد ‌اعضای ‌خانواده، مرحله ‌سرطان و طول ‌مدت ‌زمان ‌سپری‌ شده ‌از تشخیص بیماری با کیفـیت ‌زندگی وجود نداشت. همچنین نتایج مطالعه ‌حاضـر ‌حاکی از معنی‌دار شدن ارتباط بین وضعیت تأهل با کیفـیت ‌زندگی (018/0 = P)، میزان درامد ماهیانه با کیفـیت ‌زندگی (001/0 = P) و وضعیت تحصیلات با کیفـیت ‌زندگی (004/0 = P) بود. نتیجه‌گیری: برخی ویژگی‌های ‌سرطان و شاخص‌های‌ دموگرافیک، کیفـیت ‌زندگی ‌بیماران را متأثر می‌سازد و ارتباط محسوسی بین آن‌ها وجود دارد. از این‌رو، توجه به این مقوله از سوی‌ کادر درمانی در اعتلای ‌کیفـیت‌ زندگی بیماران بسیار حایز اهمیت ‌می‌باشد. در این میان بر نقش‌ پرسـتاران ‌انکولوژی‌ تأکید می‌شود، چرا که پرسـتاران به ‌عنوان یکی از اعضای تیم‌ درمان، نقش ‌مهمی در تشخیص، درمان و مراقبت از بیماران ‌مبتلا به سرطان بر عهده‌ دارند. پیشنهاد می‌شود پرسـتاران‌ در زمینه ‌عوامل ‌مؤثر بر کیفـیت‌ زندگی، آموزش‌های ‌لازم را دریافت ‌کنند تا با بهره‌مندی از این آموزش‌ها، با نگرش‌ منطقی‌ و‌ دانشی ‌غنی در بهبود ‌کیفـیت ‌زندگی ‌بیماران ‌مبتلا ‌به ‌سرطان، ‌بیش ‌از پیش مشارکت و ایفای نقش نمایند. واژه‌های ‌کلیدی: کیفیـت ‌زندگی، ویژگی‌های ‌سرطان، اطلاعات ‌دموگرافیک،‌ سرطان‌، پرستاری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Association of Quality of Life with Cancer Characteristics and Demographic Data in Cancer Patients
چکیده انگلیسی مقاله Background: In recent decades, cancer patient's quality of life has been paid attention by clinicians and researchers, due to their physical and psychological conditions. The concept of quality of life and its association with cancer characteristics and demographic data is considered as a strong parameters in order to guide, protect and promote health and wellbeing of patients in different culture and communities. Threfore, studies in this field will obtain valuable information for nurses and lead to richness of health interventions. The present study was conducted to examine the quality of life and its relationship with cancer characteristics and demographic data in cancer patients referred to the oncology hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Iran.   Methods: A total of 315 hospitalized patients with different types of cancer participated in the study. A questionnaire that contained 3 parts (demographic information, disease characteristic and standard SF-36 questionnaire) was used for data collection. The data were analyzed with 99% confidence using SPSS software version 18.   Findings: The majority of subjects' quality of life was moderate (63.17%). Results showed that there was a significant statistical association between patients' quality of life and cancer type as well as pain related cancer (P < 0.05). There was also a significant correlation between cancer patients' quality of life and chemotherapy sessions; patients whom received more chemotherapy sessions, had better quality of life. There was no significant association between patients' quality of life and demographic variables and disease characteristics such as age, gender, employment status, acceptance or denial of illness, family size, cancer stage and duration of time spent from diagnosis. There was a significant association between cancer patients' quality of life and marital status (P = 0.018), monthly income (P < 0.001) as well as educational level (P = 0.004).   Conclusion: Since there was a significant relationship between cancer patients' quality of life and some characteristics of cancer and demographic parameters, paying attention to these issues by health team in order to improve their quality of life is very important. The role of oncology nurses should be noted as they have an important role in diagnosis, treatment and care of cancer patients. It is suggested that nurses should be educated about the factors affecting quality of life.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله امير موسي رضايي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آموزش داخلي جراحي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

امراله ابراهيمي |
استاديار، مرکزتحقيقات روان‌تني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

جهانگير کريميان |
دانشيار، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشکي، اصفهان،ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/568
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات