تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱، صفحات ۵۸۱-۵۸۷

عنوان فارسی مطالعه سبک زندگی سالم در سالمندان شهر اصفهان: یک مطالعه مقطعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سبک زندگی در دوران سالمندی، با مرگ و میر و ناتوانی بسیاری از بیماری‌ها از جمله بیماری‌های عروق کرونر، بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها مرتبط است. بر همین اساس، این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی سالم در سالمندان کانون بازنشستگان شهر اصفهان انجام شد.   روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، 250 نفر از سالمندان عضو کانون بازنشستگان استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات دموگرافیک، آگاهی و سبک زندگی سالم سالمندان به وسیله پرسش‌نامه‌ای دارای روایی و پایایی مورد تأیید، جمع‌آوری گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 15SPSS و آزمون‌های Indipendent T و Dipendent Pearson استفاده شد. یافته‌ها: از مجموع 250 نفر شرکت کننده در مطالعه، 140 نفر (56 درصد) آنان را مردان تشکیل می‌دادند. میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه 55/3 ± 04/67 سال بود. میانگین نمره پرسش‌نامه سبک زندگی سالم در سالمندان 22/153 با انحراف معیار 89/14 بود. میانگین نمره سبک زندگی سالم سالمندان در دو جنس، اختلاف معنی‌داری نشان نداد (001/0 > P). نتایج آزمون Dipendent Pearson حاکی از وجود ارتباط معنی‌دار بین میانگین نمره حیطه‌های مختلف سبک زندگی سالم با نمره آگاهی و نمایه توده بدن بود. نتیجه‌گیری: سطح تحصیلات و آگاهی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی سالم در سالمندان می‌باشد. به نظر می‌رسد که افزایش آگاهی مرتبط با سبک زندگی سالم و بیماری‌های مزمن در افراد سالمند، می‌تواند به سالمندان در درک پیامدهای بالقوه سلامت ناشی از عملکرد خود و نیز تشویق آن‌ها به تغییر در شیوه زندگی مؤثر باشد.   واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سالمندان، پیشگیری و کنترل، شاخص توده بدن
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Healthy Lifestyle of the Elderly: A Cross-sectional Study
چکیده انگلیسی مقاله  Background: lifestyles of the elderly are associated with the death and disability of diseases including cardiovascular diseases, other chronic diseases and cancers. The purpose of this study was to determine the lifestyle of the elderly in the Retirement Center of Isfahan, Iran. Methods: 250 elderly of the Retirement Center in Isfahan were studied in 2011. The demographic characteristics, knowledge and healthy lifestyle of them were collected by a valid and reliable questionnaire. Data were analyzed by Pearson correlation and independent t-test. Findings: Of all the participants, 140 (56%) were male. The mean score of elderly healthy lifestyle was 153.2 ± 14.8. There was no significant relationship between healthy lifestyle of the elderly and sex (P < 0.001) . There was a significant relationship among healthy lifestyle and knowledge and body mass index. Conclusion: Education and knowledge were the most important factors influencing elderly healthy lifestyle. It seems that increasing the elderly awareness about the links between lifestyles and chronic diseases might help them to understand the potential health consequences of their actions and encourage them to make much needed lifestyle changes.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله آرش نجيمي |
كارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

علي معظمي گودرزي |
دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/269
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات