تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۴؛ ۱۳۹۱، صفحات ۵۳۷-۵۴۷

عنوان فارسی تأثیر مکالمه با تلفن همراه بر ایمنی ترافیکی: بررسی متدولوژی‌های مطالعه
چکیده فارسی مقاله پدیده استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی توسط پژوهشگران زیادی مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر منفی آن بر ایمنی ترافیکی در مطالعه‌های گوناگون نشان داده شد. با این حال، چارچوب‌های پژوهشی که بر اساس آن چنین یافته‌هایی ارایه شدند، مورد بحث و نقد پژوهشگران است. در این مقاله چارچوب‌های متدولوژیک این مطالعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مقاله‌های منتشر شده در شش مجله نمایه شده در ISI web of knowledge در حوزه‌های بهداشت و سلامت، ایمنی، حمل و نقل و علوم رفتاری بر اساس شش کلید واژه مرتبط با موضوع ایمنی ترافیکی و تلفن همراه جستجو شد. 13 مقاله با میانگین ارجاع 3/8 و بر اساس دسترسی به متن کامل از مجموع مقاله‌ها استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت.  سه رویکرد اصلی در تعیین تأثیر استفاده از تلفن همراه بر ایمنی ترافیکی در مقاله‌ها قابل شناسایی است. رویکرد اپیدمیولوژیک توسط متخصصین پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوژیست‌ها، رویکرد مطالعه‌های شبیه‌سازی توسط متخصصین ارگونومی، ایمنی و ترافیک و رویکرد روان‌شناختی توسط متخصصین نورسایکولوژی، روان‌شناسی شناختی و روان‌شناسی کاربردی مورد استفاده قرار گرفت. هر کدام از رویکردها دارای محدودیت‌های متدولوژیک در بررسی این پدیده هستند. تمامی رویکردها تأثیر استفاده از تلفن همراه بر افزایش ریسک تصادفات رانندگی را تأیید کردند. با این حال، تعمیم کلی یافته‌های مطالعه‌ها به دلیل محدودیت‌های متدولوژیک مربوط به هر کدام از رویکردها دشوار است. نقاط قوت و ضعف هر کدام از متدولوژی‌ها مورد بحث قرار گرفت. واژه‌های کلیدی: ایمنی ترافیکی، تلفن همراه، رانندگی، متدولوژی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of Using Mobile Phone on Traffic Safety: The Methodology of Studies
چکیده انگلیسی مقاله  Using mobile phone while driving (MPWD) has been considered by many researchers and its negative impact on traffic safety was demonstrated in various studies. However, the research frameworks on which these findings are presented from are being discussed and criticized by many researchers. These methodological frameworks were discussed in this study. Studies published in six related journals indexed in ISI web of knowledge were searched with six keywords and without time filter. Selected journals were related to health, safety, transportation and behavioral sciences. 13 studies were selected based on full text availability and high citation. The average number of citations per selected papers was 8.3. Three methodological approaches in MPWD studies can be distinguished. Epidemiological approach used by social medicine experts and epidemiologists, simulator approach by ergonomists, safety and traffic experts and psychological approach by neuropsychologists and cognitive psychologists. Each methodology has some limitations in MPWD studies.  All research methodologies show that using mobile phone while driving can increase the risk of driving crashes. However, it is difficult to generalize the findings of various studies because of their methodological limitations. Pros and cons of each methodological approach have been discussed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Driving, Mobile Phone, Traffic Safety, Methodology

نویسندگان مقاله مصطفي پويا کيان |
دانشجوي دکتري، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

حسن اصيليان مهابادي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

سيده منور يزدي |
دانشيار، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ايران.

ابراهيم حاجي‌زاده |
دانشيار، گروه آمار زيستي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.

شيرازه ارقامي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران.


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/380
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات