تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۸۹۶-۹۰۲

عنوان فارسی بررسی نگرش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان پیرامون کاربرد فن‌آوری نانو در کشاورزی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: فن‌آوری ‌نانو با کمک ابزارهای جدید، توانایی دگرگون سازی صنایع غذایی و کشاورزی را دارد و می‌تواند از این ابزارها برای تشخیص رفتارهای مولکولی بیماری‌ها، کشف سریع بیماری و افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد غذایی استفاده کند. با توجه به کاربردهای وسیع این فن‌آوری در صنایع و بخش‌های مختلف، بخش کشاورزی از جمله مهم‌ترین عرصه‌‌هایی است که با استفاده از دستاوردهای فن‌آوری نانو، منافع زیادی را متوجه این بخش خواهد نمود. با توجه به اهمیت کاربردهای این فن‌آوری در بخش کشاورزی، مطالعه حاضر با موضوع بررسی نگرش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان پیرامون این کاربردها در سال 1391 انجام گردید. روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی- همبستگی به روش مقطعی بود که به روش سرشماری بر روی کارشناسان مشغول به فعالیت در مرکز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و آزمون‌های Mann-Whitney و Kruskal-wallis به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی کارشناسان 5/36 سال با انحراف معیار 4/9 بود. بین متغیرهای سن و سطح تحصیلات با نگرش کارشناسان رابطه معنی‌داری وجود نداشت؛ در صورتی که بین سابقه خدمت و تعداد دوره‌های آموزشی پیرامون فن‌آوری نانو که کارشناسان در آن‌ها شرکت نموده‌اند با نگرش آنان رابطه معنی‌دار و معکوس وجود داشت. بحث و نتیجه‌گیری: از دیدگاه کارشناسان، فن‌آوری نانو سبب تولید موادی با خواص بهتر، هزینه کمتر و دوام بیشتر می‌شود و همین طور فن‌آوری نانو رقیب سایر فن‌آوری‌ها نیست، بلکه مکمل و پایه آن‌ها است. نگرش کارشناسان در مواردی مانند "فن‌آوری نانو یک موج تکنولوژیکی گذرا و کم‌دوام به شمار می‌آید" و یا "فن‌آوری نانو و کاربردهای آن، بیشتر جنبه تخیلی و غیر واقعی دارد" منفی بود. واژه‌های کلیدی: فن‌آوری نانو، کشاورزی، نگرش
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Nanotechnology, with the help of new tools, has the ability to change food and agricultural industries. It can use these tools for diagnosing of molecular behavior of diseases, rapid disease detection, and increasing the ability of plants to absorb nutrients. This technology has widespread use in various industries and sectors, and agriculture is one of the most important fields that will benefit greatly from using the achievements of nanotechnology. Regarding the importance of the application of this technology in agriculture, this study examined attitudes of Isfahan Agricultural Jihad Organization experts on using this technology in Iran in 2012. Methods: This study is a cross-sectional study using census sampling method on agricultural experts working in the Isfahan Agricultural Jihad Organization. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and content validity and reliability of the questionnaire were approved. Data were analyzed using the Spearman correlation coefficient, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, and multiple regression analysis by using SPSS software version 19. Findings: Mean age of participants was 36.5 years with an SD of 9.4. There was no significant relationship between age and education level of experts, with their attitude. However, there was a significant inverse relationship between work experience and training on nanotechnology, with the experts' attitude. Conclusion: From the experts' viewpoint, with nanotechnology materials with improved properties, lower costs and more durability can be produced. Moreover, nanotechnology is a complementary and base to other technologies and not competing force. Experts had negative views on some cases such as "nanotechnology is a transient and weak technological wave" and "nanotechnology and its applications are largely imaginary and unrealistic".
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Nanotechnology, Agriculture, Attitude &,nbsp

نویسندگان مقاله عليرضا پورسعيد |
Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Graduate Science and Research Branch, Ilam, Iran.


رويا اشراقي ساماني |
Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran


محسن شريفي‌راد |
MSc, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/901
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات