تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۸۷۶-۸۸۶

عنوان فارسی عادات و دریافت‌های غذایی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از آن جایی که اصلاح دریافت‌های غذایی در گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف به خصوص در دختران جوان اهمیت ویژه‌ای دارد، این مطالعه با هدف تعیین دریافت مواد مغذی، گروه‌های غذایی و نیز عادات غذایی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت. روش‌ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر بر روی 289 دانشجوی دختر سالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. برای انتخاب دانشجویان از نمونه‌گیری سیستماتیک خوشه‌ای تصادفی استفاده گردید. جهت برآورد دریافت‌های غذایی معمول از پرسش‌نامه اعتبارسنجی شده نیمه کمی بسامد خوراک استفاده شد. بررسی عادات غذایی با استفاده از پرسش‌نامه ارزیابی عادات غذایی انجام پذیرفت. یافته‌ها: میانگین سن شرکت کنندگان 7 ± 21 سال و میانگین نمایه توده بدن (Body mass index یا BMI) 1/5 ± 9/25 کیلوگرم بر مترمربع بود. میانگین مصرف لبنیات کم‌چرب و پرچرب به ترتیب 11/0 ± 3/1 و 16/0 ± 3/1 سروینگ بود. دریافت روزانه غلات کامل تنها 2/0 ± 0/1 سروینگ بود؛ در حالی که غلات تصفیه شده 2/1 ± 0/6 سروینگ در روز مصرف می‌شد. مصرف میوه‌ها و سبزیجات 4/0 ± 2/2 و 0/1 ± 2/3 سروینگ در روز بود. فولات، آهن، کلسیم و فیبر غذایی کمتر از میزان مجاز توصیه شده روزانه (Recommended dietary allowance یا RDA) دریافت می‌شد. (به ترتیب 56، 90، 76، 70 درصد RDA). 45 درصد جمعیت مورد مطالعه 2 بار در هفته فست فود می‌خوردند. 35 درصد افراد بیشتر مواقع برای پخت غذا از روغن‌های سرخ کردنی استفاده می‌کردند و 52 درصد نیز وعده صبحانه را حذف کرده بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، عادات غذایی جمعیت مورد مطالعه نیاز به اصلاح دارد. توجه بیشتر به دریافت ریز مغذی‌ها از جمله فولات، آهن و دریافت بیشتر محصولات لبنی و فیبر غذایی در این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. واژه‌های کلیدی: دریافت‌های غذایی، دانشجویان دختر.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Improving the dietary intake of different groups and populations is important for improving their health status. Therefore, the aim of this study was to determine the nutrients and food group intake, and dietary habits of female students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted on 289 healthy female university students. They were selected from students of Isfahan University of Medical Sciences by the systematic random cluster sampling method. Usual dietary intake was estimated by a validated semi-quantitative food frequency questionnaire. For assessing the dietary habits a separate questionnaire was used. Findings: Mean age of the participants was 21 ± 7 years. The mean of body mass index (BMI) was 25.9 ± 5.1 kg/m2. The mean of low fat dairy and high fat dairy intake was, respectively, 1.3 ± 0.11 and 1.3 ± 0.16 servings per day. Daily whole grain intake was only 1.0 ± 0.2 servings while refined grain intake was 6.0 ± 1.2 servings per day. The fruit and vegetable intake was 2.2 ± 0.4 and 3.2 ± 1.0 servings per day. Folate, iron, calcium, and fiber intake were lower than the Recommended Dietary Allowances (RDA) amounts (70%, 76%, 90%, and 56% of RDA, respectively). 45% of the population consumed fast foods 2 times a week. 35% used frying oils for cooking most of the time. 52% of the students skipped breakfast. Conclusion: The dietary habits of the study population need to be improved. Paying attention to the intake of micronutrients including folate, iron, dairy products, and dietary fiber in this group is especially important.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dietary Intake, Female Students

نویسندگان مقاله ليلا آزاد بخت |
Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, Department of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


فاطمه شيراني |
MSc Student, Student Research Committee, School of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


احمد اسماعيل زاده |
Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, Department of Nutrition and Food Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/899
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات