تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۸۴۴-۸۵۶

عنوان فارسی ارزیابی اثربخشی برنامه جرأت‌ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: از ویژگی‌های دوره نوجوانی می‌توان به شکل‌گیری و رشد عاطفی، اجتماعی و شناختی اشاره کرد. در این دوره، نوجوان در وضعیتی بین دو مرحله کودکی و بزرگسالی و زیر فشار و انتظارات این وضعیت پیچیده و مبهم قرار می‌گیرد. حالت هیجانی در دوره بلوغ غنی‌تر می‌گردد و گاهی به صورت حساسیت و هیجان شدید در می‌آید؛ به طوری که زودرنجی، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در بیشتر نوجوانان به چشم می‌خورد. جرأت‌ورزی یک شیوه مداخله ساخت یافته است که از آن برای بهبود اثربخشی روابط اجتماعی استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه جرأت‌ورزی بر استرس، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شد. روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه مداخله‌ای نیمه تجربی است که در سال تحصیلی 90-1389 در دبیرستان‌های شهر اصفهان صورت گرفت. در این پژوهش 126 دانش‌آموز پایه دوم متوسطه در دو گروه آزمون (63 نفر) و گروه شاهد (63 نفر) انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه‌های جرأت‌ورزی Gambrill و Richey و 21DASS بود. برنامه جرأت‌ورزی طی 7 جلسه به گروه آزمون آموزش داده شد و پس از 8 هفته در دو گروه پس آزمون گرفته شد. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده ازآزمون‌های آماری Independent t، آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، 2c و Mann-Whitney صورت گرفت. یافته‌ها: با توجه به یافته‌های به دست آمده، آزمون آماری 2c و Mann-Whitney اختلاف معنی‌داری را از نظر متغیرهای دموگرافیکی بین دو گروه آزمون و شاهد نشان نداد. آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد که بین میانگین نمره جرأت‌ورزی قبل، بلافاصله و 3 ماه پس از مداخله در گروه شاهد اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. همین آزمون میانگین نمره جرأت‌ورزی در گروه مورد را در زمان‌های مختلف دارای اختلاف معنی‌دار نشان داد (002/0 P =). همچنین آزمون Independent t نشان داد که میانگین نمره اضطراب و استرس در زمینه جرأت‌ورزی دانش‌آموزان در دو گروه قبل از مداخله اختلاف معنی‌داری نداشتند، اما بلافاصله و 2 ماه بعد از آموزش میانگین نمره اضطراب در گروه مورد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود. در مورد نمره افسردگی در زمینه جرأت‌ورزی در دانش‌آموزان، آزمون Independent t قبل از آموزش در دو گروه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. بعد از آموزش با وجود کاهش نمره افسردگی در گروه مورد، این اختلاف معنی‌دار نبود (09/0 P =). نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که اجرای برنامه‌های جرأت‌آموزی در دانش‌آموزان سنین دبیرستانی منجر به کاهش میزان اضطراب، استرس و افسردگی آنان می‌شود. با توجه به این که سنین دبیرستان یکی از حساس‌ترین سنین دوران زندگی هر فردی است و با توجه به ماهیت این گونه برنامه‌ها که در عین ارزان و ایمن بودن، کارا و اثربخش نیز می‌باشند، اجرای آن را در جهت کنترل استرس، اضطراب و افسردگی نوجوانان دبیرستانی توصیه می‌گردد. واژه‌های کلیدی: برنامه جرأت‌ورزی، استرس، اضطراب، افسردگی، دانش‌آموزان دبیرستانی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Assessing the Effectiveness of Assertiveness Program on Depression, Anxiety and Stress among High School Students
چکیده انگلیسی مقاله Background: Characteristics of adolescence are being noted to shape and develop the emotional, social and cognitive growth. Emotional state is richer in adolescence. Irritability, depression, anxiety and aggression are observed in adolescents. Assertiveness is a structured intervention approach which is used to improve the effectiveness of social relations. This study was conducted to determine the effectiveness of assertiveness program on depression, anxiety and stress of high school female students. Methods: This study was conducted in 2010-2011 educational year in selected high schools of Isfahan, Iran. 126 students in second year of high schools were randomly selected and participated in this study. The students were divided in two groups of trial (63 students) and control (63 students). The assertiveness program was trained during 8 sessions in the trial group and after 8 weeks posttest was performed in both groups. Data was then analyzed through statistical tests. Findings: Chi-square and Mann -Whitney U showed no significant differences in demographic variables of both groups (P < 0.05). Repeated measurement test showed no significant differences in mean score of assertiveness before, immediately after and 2 months after the intervention in the control group, whereas this test showed significant differences in the trial group (P = 0.002). Also the same test showed that there was no significant differences in mean score of anxiety and stress in control group (P > 0.05), whereas there was a significant difference in the trial group (P < 0.05). Independent sample T test showed no significant differences in mean score of stress before intervention between the two groups, but 2 months after intervention, despite the decrease of mean score of stress, this differences was not significant in trial group (P = 0.09). Conclusion: Applying assertiveness program for high school students leads to decrease of student's depression, anxiety and stress. High school years are one of the most sensitive periods of human life. Based on the safety, affordability, effectiveness and efficiency of these programs, performing these methods is suggested for controlling high school students' depression, anxiety and stress.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله ليلي ربيعي |
- دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

احمد علي اسلامي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

رضا مسعودي |
مربي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، شهرکرد، ايران و دانشجوي دکتري تخصصي، گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران

آرش سلحشوري |
دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/369
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات