تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۷۹۹-۸۰۵

عنوان فارسی بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه ایلام
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دانشجویان به ویژه آن‌هایی که در اواخر دوران نوجوانی و اوایل دوره جوانی هستند و تازه وارد دانشگاه شده‌اند، به دلیل ماهیت انتقالی زندگیشان در معرض فشار و استرس بوده و عوامل استرس‌زای بی‌شماری را تجربه می‌کنند که سلامت روانی آن‌ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. به همین منظور تحقیق حاضر با هدف، بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان دانشگاه ایلام انجام گرفت. روش‌ها: شرکت کنندگان این مطالعه، دانشجویان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 1389 دانشگاه ایلام بودند که تعداد آن‌ها 661 نفر بود و 288 نفر از آن‌ها را پسر و 373 را دختر تشکیل می‌دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش‌نامه سلامت روان بود که توسط کارشناسان دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم طراحی شده است. متغیرهای دموگرافیک مؤثر بر سلامت روان نیز در این پرسش‌نامه گنجانده شده است. در این پژوهش نقطه برش 100 جهت شناسایی افرادی که نیازمند اقدامات روان‌شناختی و روان درمانی بودند، تعیین شد. آزمون‌های آماری Friedman، ضرایب همبستگی رگرسیون، ANOVA و آزمون t جهت آمار تحلیلی و نرم‌افزار SPSS نسخه 16 جهت تجزیه و تحلیل نهایی داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: 17 درصد از دانشجویان ورودی سال 1389 در معرض خطر بودند. نتایج حاکی از رابطه معنی‌دار بین رشته تحصیلی و علاقه به رشته تحصیلی با سلامت روان بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین‌های رتبه‌ای به ترتیب اضطراب اجتماعی و اضطراب بودند. نتیجه ضرایب رگرسیون نشان داد که همه عوامل (افسردگی، اضطراب، وسواس، اضطراب اجتماعی و اختلال خواب) رابطه معنی‌داری با نمره کل آسیب‌شناسی دانشجویان دارند (01/0 > P). یافته‌ها نشان داد که تمایل به خودکشی با نمره کل آسیب‌شناسی فرد رابطه معنی‌ دار دارد. تمایل به خودکشی رابطه منفی معنی‌داری با حمایت اجتماعی دارد. گرایش به خودکشی نیز با خودکارامدی و کمال‌طلبی رابطه دارد. حمایت اجتماعی با خودکارامدی رابطه معنی‌دار دارد. همچنین، خودکارامدی رابطه معنی‌داری با کمال‌طلبی دارد. همه همبستگی‌ها در سطح 01/0 و 05/0 معنی‌دار بودند. نتیجه‌گیری: لزوم توجه به مشکلات در حال افزایش سلامت روان در بین دانشجویان و توجه جدی به آن‌ها باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: سلامت روان، ایلام، دانشجویان، جمعیت‌شناختی.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Mental Health and Its Determinants among Students of Ilam University, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Students may experience increased pressure and stress especially during late adolescence and early youth (as they enter university). Facing numerous stressors in a period of transition can jeopardize their mental health. Therefore, this study evaluated mental health status and its determinants among students of Ilam University (Ilam, Iran). Methods: This study was conducted on all undergraduate and postgraduate students who had entered Ilam University in 2010. In a total number of 661 students, there were 288 boys and 373 girls. The mental health questionnaire (developed by the Iranian Ministry of Sciences) was used to collect data. This questionnaire included the demographic variables that may affect mental health. We considered a cutoff point of 100 to identify individuals who required psychological measures and psychotherapy. Data was analyzed using Friedman test, correlation coefficients, regression analysis, analysis of variance, and t-test in SPSS16. Findings: Overall, 17% of the evaluated students were at risk. Mental health was significantly related with academic field and interest in the academic field. The highest and lowest ranking means belonged to social anxiety and anxiety, respectively. According to regression analysis, all factors (depression, anxiety, obsession, social anxiety, and sleep disorders) had significant correlations with the students' total psychopathology scores. Suicidal thoughts had significant relations with total psychopathology scores, self-efficacy, and perfectionism. Self-efficacy was significantly correlated with social support and perfectionism. Conclusion: Our findings highlighted the need for more attention to students' mental health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جهانشاه محمدزاده |
استاديار، گروه روان‌شناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه ايلام، ايلام، ايران

افرا خسروي |
دانشيار، گروه ايمونولوژي، دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي ايلام، ايلام، ايران

مهناز اكبري |
كارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي عمومي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه ايلام، ايلام، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/555
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات