تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۷۸۲-۷۹۰

عنوان فارسی ارزیابی سیستم‌های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستان‌های شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کیفیت شیمیایی آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز برای درمان بیماران همودیالیزی فاکتور بسیار مهمی است. از این رو آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز را باید قبل از استفاده با روش‌های اختصاصی تصفیه نمود. هدف این مطالعه تعیین کارایی سیستم‌های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز است. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی 40 نمونه آب از ورودی و خروجی از اسمز معکوس 5 بیمارستان شهر اصفهان در طی ماه‌های فروردین تا مرداد سال 1390 جمع‌آوری شد. سپس از نظر پارامترهای فیزیکوشیمیایی کلر باقی‌مانده، کلرامین، pH، سختی، آلومینیم، فلوئور، مس، منگنز، کادمیوم، کروم، سرب و نیکل با استفاده از روش‌های استاندارد آزمایش‌ آب بررسی گردید. یافته‌ها: سیستم اسمز معکوس به طور معنی‌داری میزان کلر باقی‌مانده، کلرامین، سختی، سدیم، پتاسیم، فلوراید، نیترات، سولفات و منگنز آب خروجی از اسمز معکوس را کاهش داد، ولی تأثیر معنی‌داری بر کاهش میزان مس، روی، کادمیوم، کروم، سرب و آلومینیم نداشت. همچنین میزان نیترات، سختی، سرب، کادمیوم، کروم و آلومینیم در آب خروجی از اسمز معکوس از استاندارد آب همودیالیز بالاتر بود. نتیجه‌گیری: سیستم اسمز معکوس می‌تواند کیفیت آب مورد استفاده برای همودیالیز را بهبود دهد، اما نمی‌تواند سطح برخی از آلاینده‌ها را تا مقادیر توصیه شده برای مایع همودیالیز کاهش دهد. از این رو استفاده از این آب می‌تواند برای استفاده همودیالیز ایمن نباشد. بنابراین استفاده از روش‌های ترکیبی برای کنترل آلاینده‌های شیمیایی و اطمینان از همودیالیز با کیفیت خوب ضروری است. واژه‌های کلیدی: آلودگی آب، غشا، مایع دیالیز، همودیالیز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluation of Reverse Osmosis System for Improving Water Quality Used for Dialysis Fluid
چکیده انگلیسی مقاله Background: The chemical quality of water used for dialysis fluid is a vital factor in the overall care received by dialysis patients. Therefore, water used for this purpose should be treated with advanced methods before use for dialysis. The objective of this study was to assess the efficiency of reverse osmosis systems to improve water quality used for dialysis fluid. Methods: In this descriptive study, 40 water samples were collected from inlet and outlet of reverse osmosis systems of 5 hemodialysis services of Isfahan hospitals, Iran, during April to August 2011. The samples were analyzed for physicochemical parameters including residual chlorine, chloramines, pH, hardness, Al, F, Cu, Mn, Cd, Cr, Pb, Ni concentration according to the standard methods for examining water and waste water. Findings: The results of this study showed that the reverse osmosis systems significantly reduce the amount of residual chlorine, chloramines, hardness, Na, K, F, NO3, SO4 and Mn, but it could not significantly reduce the amount of Cu, Zn, Cd, Cr, Pb and Al. However, the results also showed that the amount of NO3, hardness, Pb, Cd, Cr and Al in outlet samples of reverse osmosis systems was higher than the value given by association for the advancement of medical instrumentation (AAMI). Conclusion: Reverse osmosis systems could improve the quality of water used for hemodialysis but they do not reduce the level of some contaminant to the recommended values for dialysis fluid. This condition may be unsafe for hemodialysis patients. Therefore, a rigorous control of chemical contaminants is necessary in order to ensure that hemodialysis therapy is in a good quality.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Water Pollutants, Membrane, Dialysis Solutions, Hemodialysis

نویسندگان مقاله علي شهرياري |
دانشجوي دکتري، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و کارشناس ارشد، گروه مديريت عالي بهداشت، معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي گلستان، گرگان، ايران

مهناز نيک آئين |
دانشيار، دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات محيط‌زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

مهدي حاجيان نژاد |
دانشيار، دانشکده بهداشت، مرکز تحقيقات محيط‌زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مرضيه وحيد دستجردي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت محيط، مرکز تحقيقات محيط‌زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.

حسين صفاري |
کارشناس، گروه بهداشت، محيط مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

زهرا موسويان |
کارشناس، گروه بهداشت، محيط مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

نسرين واحدي |
کارشناس، گروه بهداشت، محيط مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

عفت شبانيان |
کارشناس، گروه بهداشت، محيط مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/546
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات