تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۷۶۵-۷۷۲

عنوان فارسی بررسی آلودگی صوتی ناشی از فرکانس‌های پایین صدا در یک کانال
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در قرن حاضر صدا از مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی جوامع صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در کشورهای اتحادیه اروپا حدود 40 درصد از جمعیت در معرض مواجهه با صدای ترافیک جاده‌ای با تراز فشار صوت معادل بیش از 55 دسی‌بل در طول روز می‌باشند. روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی است و از نرم‌افزار محاسباتی مطلب (MATLAB) استفاده شد که از قویترین نرم‌افزارهای پردازش و تولید سیگنال می‌باشد. ابتدا سیگنال در فرکانس‌های 50 تا 500 هرتز و 1000 تا 6000 هرتز تولید شد. سپس از طریق بلندگو در طول کانالی به ابعاد دهانه 20 × 20 و طول 5/1 متر پخش شد. این سیگنال‌ها به ترتیب و پس از انتقال به کانال با نرخ نمونه‌برداری 8000 هرتز و زمان 10 ثانیه نمونه‌برداری شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که دامنه صدای کم فرکانس در فرکانس 500 به مقدار 05/0 و در فرکانس 250 هرتز به 15/0 افزایش یافت. در فرکانس‌های 1000، 4000 و 6000 به ترتیب 02/0، 01/0 و 004/0 کاهش دامنه مشاهده شد. با نگاه اول به نمودارها می‌توان تشخیص داد که با افزایش فرکانس، دامنه کاهش می‌یابد. این در حالی است که دامنه فرکانسی صدای کم (Low frequency noise و یا LFN) افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: با نگاه کلی به نمودارها یا اطلاعات به دست آمده می‌توان استنباط نمود که بالا بودن قدرت صدای کم فرکانس در سیستم تهویه و توزیع آن از طریق کانال مسبب عوارض مشخص و جبران‌ناپذیر است. به هر حال می‌توان به صراحت موضوع تقویت صدای فرکانس پایین در کانال و سیستم تهویه را تأیید نمود. فرکانس‌های پایین صدا در کانال توزیع می‌شوند و البته با افزایش طول کانال به حداکثر دامنه خود خواهند رسید. واژه‌های کلیدی: آلودگی صوتی، فرکانس پایین، سیگنال صدا، محیط‌زیست
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Noise Pollution Caused by Low Frequency Sound in A Channel
چکیده انگلیسی مقاله Background: Noise is one of the most important environmental problems in industrialized societies and developing countries. According to world health organization report, in European :union: countries about 40% of the populations are exposed to road traffic noise with an equivalent sound pressure level of 55 decibels during a day. Methods: The study was conducted by a signal processing software (Matlab) which is one of the most powerful mathematical software for processing and generating signals. First the signal was produced at the frequencies of 50-500 Hz and 1000-6000 Hz, then it propagated along a duct with dimensions of 20 × 20 × 150 cm. These signals were sampled by transferring them with order through the channels with sampling rate of 8000 Hz and sampling time of 10 seconds. Findings: Reduction of amplitude about 0.05 at 500 and 0.15 at 250 frequencies for low frequency noise was observed. At frequencies of 1000, 4000, and 6000 Hz, there was a reduction of 0.02, 0.01, and 0.004 of amplitude, respectively. The figures showed that as the frequency increased the amplitude decreased, while the amplitude of low frequency noise increased. Conclusion: From the figures and the obtained information it can be noted that due to the high power of low frequency noise at ventilation duct, specific effects and unavoidable disorders were caused. However, strengthening low frequency noise in channels and ventilation ducts can be confirmed. Low frequencies noise in the distribution channel, with increase in the length of the channel can reach to its maximum amplitude.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرهاد فروهرمجد |
دانشجوي دکتري، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران و مربي، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

معصومه احمدوند |
کارشناس، شرکت فارس شاسي، اصفهان، ايران

فرشاد فروهرمجد |
دانشجوي کارشناسي، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/350
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات