تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۵؛۱۳۹۱، صفحات ۷۵۷-۷۶۴

عنوان فارسی بررسی وضعیت حمایت خانواده در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و عوامل مرتبط با آن
چکیده فارسی مقاله   مقدمه: حمایت اجتماعی به عنوان یک عامل بسیار مؤثر برای کنار آمدن موفق و آسان با شرایط و موقعیت‌های تنش‌زا شناخته شده است. با توجه به اهمیت مراقبت‌های درمانی در منزل از بیماران دیابت نوع 2، عملکرد خانواده در کیفیت رفتارهای سازگاری بیماران با مشکلات و پیامدها نقش اساسی دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش، تعیین وضعیت حمایت خانواده و برخی عوامل مرتبط با آن بود.  روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده و مستمر بود. به این ترتیب که پژوهشگر زمان مراجعه را در روزهای مختلف هفته به صورت تصادفی انتخاب کرده و در مرحله بعد در زمان حضور در مرکز، نمونه‌گیری به روش آسان انجام شد. نمونه شامل 113 بیمار مراجعه کننده به مرکز تحقیقات صدیقه طاهره بود. برای تکمیل پرسش‌نامه در روزهای از پیش تعیین شده (به صورت تصادفی)، یک مصاحبه فردی با هر کدام از بیماران مراجعه کننده به مرکز انجام شد. برای ارزیابی داده‌ها از روش‌های همبستگی Pearson و ANOVA با اندازه‌های تکراری استفاده شد. یافته‌ها: تعداد 106 نفر (81 زن و 25 مرد) از مجموع 113 بیمار وارد تحلیل شدند. نتایج آزمون ANOVA، تفاوت معنی‌داری بین حمایت خانواده و سطح وضعیت اقتصادی نشان داد (001/0 > P، 24/3 = F). آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری، بین جنبه‌های حمایت خانواده درک شده از رفتارهای خودمراقبتی بیماران تفاوت معنی‌داری نشان داد (001/0 > P، 31/39 = F). نتایج تحلیل نشان داد که کمترین و بیشترین نمره گزارش شده از حمایت درک شده، به ترتیب مربوط به رفتار مصرف دارو و حمایت کلی بوده است. نتیجه‌گیری: حمایت خانواده درک شده بیماران نسبت به رفتار مصرف دارو و تبعیت از رژیم غذایی ضعیف بوده است. به دلیل اهمیت این دو جنبه در برنامه درمانی بیماران، ضروری است که توانمندسازی خانواده در برنامه‌های آموزشی مرتبط مورد توجه قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: حمایت خانواده، خودمراقبتی، دیابت نوع 2
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of Family-Based Theory of Social Support on Perceived Support Levels in Type 2 Diabetic Patients
چکیده انگلیسی مقاله Background: Social support is  as the most effective agent in successfully coping with stressful circumstances. Considering the importance of healthcare at home for the patients with type 2 diabetes, family practice is fundamental to the quality of patient adaptation to problems, and consequences of the disease. The main aim of this study was to evaluate the status of perceived family support and some related factors in patients with type 2 diabetes. Methods: A cross-sectional study was conducted. Random simple sampling method was used. The sample consisted of 113 patients who referred to the Sedigheh Tahereh Research Center. To complete the questionnaire in the days predetermined (randomly), a personal interview was conducted with each of the patients. To evaluate the data analysis of variance, Pearson correlation and repeated measures ANOVA were used. Findings: Of the 113 patients, 106 patients (81 women and 25 men) were entered into the analysis. The one-way ANOVA test showed there was a statistically significant difference in family support across economic levels (F = 3.24, P < 0.001). Analysis of variance with repeated measures, revealed significant differences between perceived family support aspects of patients' self care behaviors (F = 39.31, P < 0.001). Results showed that the lowest and highest self-reported scores of perceived support, respectively, were related to drug treatment and general support. Conclusion: The present study showed that patients' perceived family support in drug treatment and adherence to diet was poor. Because of the importance of these two aspects in the treatment plan for patients, it is essential that family empowerment programs be considered.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Family Support, Self Care, Type 2 Diabetes

نویسندگان مقاله نوشين سادات اهن چي |
کارشناس، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

احمدعلي اسلامي |
استاديار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي‌راد |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/290
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات