تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۶؛ ۱۳۹۱، صفحات ۱۰۵۸-۱۰۶۷

عنوان فارسی بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم در حذف بنزن از محلول‌های آبی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بنزن یک ترکیب فرار و تک حلقه ای آروماتیک است و در محصولات نفتی وجود دارد که مهم ترین نگرانی در مورد آن خاصیت سرطان زایی بنزن می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت حذف بنزن با استفاده از نانولوله های کربنی چند دیواره و نوع اصلاح شده آن با هیپوکلریت کلسیم و هیپوکلریت سدیم از محلول های آبی بود. روش ها: در مطالعه حاضر غلظت بنزن 100 میلی گرم بر لیتر، غلظت نانولوله های کربنی 5/0 گرم بر لیتر و زمان تماس 1 ساعت و 2 ساعت و pH خنثی برای انجام آزمایش در نظر گرفته شد. نمونه های مورد نیاز به صورت شبیه سازی شده در آزمایشگاه ساخته شد و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی جرمی آنالیز گردید. یافته ها: ظرفیت جذب (qe) و راندمان حذف (R) برای بنزن توسط نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم (mg/g 6/188 = qe و 3/94 درصد = R) بیشتر از نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده با هیپوکلریت سدیم (mg/g 7/187 = qe و 9/93 درصد = R) و نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح نشده (mg/g 6/182 = qe و 3/91 درصد = R) می باشد. نتیجه گیری: نانولوله های کربنی اصلاح شده با هیپوکلریت کلسیم می تواند به طور مؤثری بنزن را از آب جذب نماید و دارای پتانسیل خوبی برای تصفیه آب و فاضلاب های آلوده به مواد نفتی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Benzene Removal from Aqueous Solution by Surface Modified Carbon NanotubesUsing Calcium Hypochlorite
چکیده انگلیسی مقاله Background: Benzene is a volatile compound in petroleum products and the major concern about this is carcinogenic effects.This study aimed to review benzene removal ability ofmulti-walled carbon nanotubesby surface modified with calcium hypochlorite and sodium hypochlorite from aqueous solution. Methods: The removal of benzene from aqueous solution by multi-walled carbon nanotubes(MWCNT) and its modified surface by calcium hypochlorite [MWCNT(Ca(OCl)2)]and sodium hypochlorite[MWCNT(NaOCl)]were evaluated. Synthetic samples were analyzed by Gas Chromatography.. Findings: Inthis study, nano-materials with dosageof 0.5 g/l, contact time (1-hr and 2-hr) with benzene concentration of 100 mg/l and pH 7 werechosen. The equilibrium amount (qe) and removal efficiency (R)for benzene were 188.6 mg/g and 94.3%, respectively andby MWCNT(Ca(OCl)2)werehigher than MWCNT(NaOCl)(qe=187.7;R=93.9%)and MWCNT(qe =182.6;R=91.3%). Conclusion: The MWCNT(Ca(OCl)2) can effectively adsorb benzene from water and can thus be used as efficient adsorbents to purify waters and wastewaters polluted by the petrochemicals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد حسن احرام پوش |
استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، شعبه پرديس بين‌الملل، يزد، ايران

حميد رضا پورزماني |
استاديار، مرکز تحقيقات محيط ‌زيست، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

مريم پزشکي نجف آبادي |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه بهداشت محيط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي يزد، شعبه پرديس بين الملل، يزد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/762
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات