تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۶؛ ۱۳۹۱، صفحات ۱۰۵۰-۱۰۵۷

عنوان فارسی اثر بخشی راهبردهای شناختی- رفتاری آموزش مدیریت استرس در زنان مبتلا به اختلال افسردگی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: مطالعات مختلف نشان می‌دهد که با گسترش فشار روانی بر جامعه، تعداد مبتلایان به اختلالات روانی به ویژه افسردگی افزایش می‌یابد و این امر سبب می‌شود، اختلال افسردگی بخش چشمگیری از شکایات مددجویان را تشکیل دهد. مطالعه حاضر با هدف، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر اساس راهبردهای شناختی- رفتاری بر میزان استرس و افسردگی زنان مبتلا به اختلال افسردگی در شهر اصفهان انجام شد. روش‌ها: در مطالعه حاضر 40 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی از مراکز و کلینیک‌های مشاوره و روان‌پزشکی شهر اصفهان از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد (20 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. آموزش مدیریت استرس در گروه مداخله به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به شیوه شناختی- رفتاری انجام پذیرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه فشار روانی Cooper و پرسش‌نامه افسردگی Hamilton بود که قبل و یک ماه پس از مداخله در هر دو گروه تکمیل شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون ANCOVA تجزیه و تحلیل گردید و برای همه آزمون‌ها سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: پس از مداخله آموزشی کاهش معنی‌داری در میانگین نمرات استرس و افسردگی افراد در گروه مداخله نشان داده شد (001/0 > P). تفاوت بین میانگین‌های تعدیل شده دو گروه در پس‌آزمون، در مورد فشار روانی (45/12 = F، 001/0 > P) و افسردگی (36/5 = F، 02/0 = P) نیز معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: آموزش مدیریت استرس بر اساس راهبردهای شناختی- رفتاری به بیماران مبتلا به اختلال افسردگی، با افزایش توانایی بیماران در برخورد با رویدادهای استرس‌زای زندگی ضمن کاهش فشار روانی سبب بهبود علایم افسردگی گردید. واژه‌های کلیدی: مدیریت استرس، استرس، افسردگی، روش‌های شناختی- رفتاری
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Clinical researches indicate the increase of stress in the society and the number of patients with psychological disorders, especially depression. This study was performed to assess the effectiveness of an educational intervention based on cognitive-behavioral methods on stress and depression among women with depressive disorder. Methods: Forty patients with depressive disorder who visited psychiatry and consultation clinics of Isfahan were randomly divided into intervention and control group (n = 20 in each group). The subjects were recruited by multistage sampling method. Stress management training was conducted for the intervention group in 8 sessions (90 minutes) through cognitive-behavioral techniques. Data collection tools included stress questionnaire and Hamilton Depression Inventory which was completed before and one month after the intervention in both groups. Data were analyzed using covariance analysis. Findings: In the intervention group, there was a significant difference between pre-test and post-test scores on stress levels and depression (P < 0.001). In the intervention group, adjusted mean difference of the stress score (F = 12.45, P < 0.001) and depression score (F = 5.36, P = 0.02) were statistically significant. Conclusion: Findings of this study showed that patients learned how to cope with stressful situations and act efficiently through these programs. This, in turn, will prevent depression recurrence or deterioration of the patients' condition.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرحزاد عباسيان |
PhD Candidate, Institute of Philosophy and Political-Law Researches, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan


آرش نجيمي |
Department of Health education and Health promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


غلامرضا قاسمي |
Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


حميد افشار |
Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


سيد داود مفتاق |
Lecturer, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/753
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات