تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۶؛ ۱۳۹۱، صفحات ۹۴۲-۹۵۰

عنوان فارسی بررسی تأثیر آموزش خلاقیت مبتنی بر روش Meeker بر میزان تولید واگرای دانش‌آموزان استعدادهای درخشان و عادی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تردیدی نیست که مهم‌ترین نقش آموزش و پرورش، رشد و پرورش توانایی خلاقیت در دانش‌آموزان است. Guilford خلاقیت را معادل با تولید واگرا می‌داند. وی نخستین کسی بود که مفهوم تولید واگرا را در روانشناسی خلاقیت مطرح کرد. او تولید واگرا را ویژگی اصلی خلاقیت می‌داند. تولید واگرا یکی از مفاهیم اساسی مربوط به عملیات در الگوی ساختار توانایی‌های شناختی Guilford است که بعدها توسط Meeker در زمینه ارزیابی آموزش مورد استفاده قرار گرفت. Meeker جهت سنجش توانایی‌های مربوط به تولید واگرا، خرده آزمون‌هایی ساخت. او همچنین برای تقویت و بهبود این توانایی‌ها، بسته‌های آموزشی را طراحی نمود که امروزه در مؤسسه ساختار توانایی‌های شناختی Meeker در لس‌آنجلس مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش خلاقیت مبتنی بر روش Meeker بر میزان تولید واگرای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر ایلام بود. روش‌ها: جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های اول و دوم راهنمایی شهر ایلام در سال تحصیلی 89-1388 بودند. نمونه آماری، دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم راهنمایی دو مدرسه استعدادهای درخشان شهر ایلام و دو مدرسه راهنمایی عادی به تعداد 402 نفر بودند. تحقیق به روش نیمه آزمایشی و پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. از هر مدرسه 4 کلاس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایشی به مدت 36 ساعت در معرض روش‌های آموزشی Meeker قرار گرفت و سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و تفاوت به دست آمده مشخص گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، خرده آزمون‌های تولید واگرای Meeker بود. از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میزان خلاقیت دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی و کنترل در خرده آزمون‌های تولید واگرای تصویری، واحدهای معنایی و روابط نمادی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه دیگر تحقیق نشان داد که بین دانش‌آموزان استعدادهای درخشان و عادی از نظر میزان خلاقیت تفاوتی وجود ندارد. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق، لزوم توجه به موضوع خلاقیت و افزایش آن در میان دانش‌آموزان را مطابق با بسته‌های آموزشی میکر مورد تأیید قرار می‌دهد.   واژه‌های کلیدی: خلاقیت، روش Meeker، دانش‌آموزان، ایلام  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Creative Training Based on Meeker's Method on Divergent Production of Gifted and Ordinary Students
چکیده انگلیسی مقاله Background: There is no doubt that education has an important role in developing and promoting student's creative ability. Creativity is an equivalent for divergent production based on Guilford's theory. He was the first one to propose the concept of creativity in psychology. He believed divergent production is the main characteristic of creativity. Divergent production is one of the basic concepts of operation in Guilford's cognitive abilities structure and was used in evaluating the educational training by Meeker. Meeker provided subscales for assessing divergent production abilities. She also designed educational packages to strengthen and improve those abilities. These packages are used in institution of Meeker's cognitive abilities structure located in Los Angeles, USA. The purpose of this study was to investigate the effect of creativity training based on Meeker's method on the divergent production rate of junior high school students of Ilam, Iran. Methods: Statistical population consisted of boys and girls in first and second grade of junior high school of Ilam, Iran in 2010-2011. Subjects were selected from 402 first and second grade junior high school students from two gifted and governmental schools. Semi-experimental study, pre-test and posttest with control group were conducted. From each school four classes were randomly selected and assigned to control and experimental group. Experimental group received 36 hours training and posttest was performed for both groups to compare the differences. The data gathering tool was Meeker's divergent production subscales. Findings: There was a significant difference between experimental and control groups regarding divergent production subscales, semantic units and symbolic relationships. The results also indicated that there was no significant difference between gifted and ordinary students regarding creativity. Conclusion: The results of this study emphasized the importance of improving creativity among students based on Meeker's educational packages.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Creativity, Meeker&apos,s Method, Students, Ilam

نویسندگان مقاله جهانشا محمدزاده |
استاديار، گروه روانشناسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه ايلام، ايلام، ايران

افرا خسروي |
دانشيار، گروه ايمونولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي ايلام، ايلام، ايران

قدرت‌اله بلوچي |
کارشناس ارشد، گروه تکنولوژي آموزشي، اداره برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني، سازمان آموزش و پرورش استان ايلام، ايلام، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/359
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات