تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۶؛ ۱۳۹۱، صفحات ۹۲۹-۹۴۱

عنوان فارسی خودکارآمدی در انجام فعالیت فیزیکی بیماران نارسایی قلبی: مقاله مروری
چکیده فارسی مقاله علایم فیزیکی بیماران نارسایی قلبی اغلب با کیفیت پایین زندگی این بیماران مرتبط است. تصور بر این است که بدتر شدن تدریجی در توانایی انجام فعالیت‌های روزانه و کاهش تحمل فعالیت فیزیکی منجر به افزایش نشانه‌ها در این بیماران می‌شود. فعالیت فیزیکی و ورزش می‌تواند ظرفیت عملکردی این بیماران را بهبود بخشد و نشانه‌های مربوط به بیماری را مرتفع نماید. به همین علت، ورزش به عنوان مکمل درمان‌های دارویی برای این بیماران توصیه می‌شود. در مطالعات گذشته، مداخلات مبتنی بر بهبود کارآمدی فرد مورد بحث بوده است. هدف از مطالعه مروری حاضر، این بود که به نقش خودکارآمدی به عنوان مهم‌ترین سازه تئوری شناختی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در فعالیت فیزیکی بیماران نارسایی قلبی بپردازد.در ابتدا 5 پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی برای شناسایی و جستجوی واژه‌های خودکارآمدی، نارسایی قلبی مزمن، نارسایی قلبی، و نارسایی احتقانی قلب و بازتوانی، فعالیت فیزیکی و ورزش در محدوده ماه اگوست 1992 تا 2012 استفاده شد. از نوشته‌های خاکستری و مروری نیز به منظور وارد نمودن تمام مطالعات مرتبط استفاده شد. بر اساس استراتژی جستجو و معیارهای در نظر گرفته شده، 12 مقاله در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین عامل مؤثر برای انجام ورزش و فعالیت فیزیکی منظم بیماران نارسایی قلبی خودکارآمدی آنان است. علاوه بر اثر پیش‌گویی خودکارآمدی، این سازه در تبعیت بیماران از فعالیت فیزیکی نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند. یافته‌های این مطالعه استراتژی‌های مهم برای افزایش خودکارآمدی بیماران و در نتیجه تبیعیت بیشتر آنان را انجام درست رفتار، تجربه جانشینی، ترغیب کلامی و برانگیختگی احساسات شناسایی کرد. تعدادی از مطالعات، ارتباط قوی خودکارآمدی با فعالیت فیزیکی انجام شده در بیماران نشان را دادند. شواهدی از چند مطالعه کارآزمایی نشان می‌د‌هد که ترکیب تئوری خودکارآمدی با طراحی مداخلات فعالیت فیزیکی در این بیماران سودمند است. علاوه براین، مداخلات فعالیت فیزیکی که مبتنی بر درک خود و خودکارآمدی ورزشی است، می‌تواند اثر بسزایی در اطمینان فرد از شروع آن و درنتیجه، بهبود علایم بیماری داشته باشد. در نهایت، چنین مداخلات خودکارآمدی باید به شکل گسترده‌تری به ویژه در تغییر رفتار بیماران مورد آزمایش قرار گیرد. واژه‌های کلیدی: مقاله مروری روایی، خودکارآمدی، فعالیت فیزیکی، نارسایی قلبی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی ExercisingSelf-Efficacy in Patient with Heart Failure: AReview Study
چکیده انگلیسی مقاله Background: Physical symptoms are often associated with poor quality of life (QOL) in patients with heart failure (HF). Progressive impairment in the ability ofperforming routine physical activities of daily lifeand decrease inexercise tolerance is thought to lead to the worsening of physical symptoms. Exercise and physical activity can improve functional capacity, and improve the symptoms associated with HF. For these reasons, exercis is recommended as an adjunct to the medication therapy in patients with HF. Additionally, studies that have applied the efficacy-based interventions to improve exercise participation have beendiscussed. The aimof this review wasto summarize the literature on role of self-efficacy as a leading construct of social cognitive theory (SCT) in physical activity of patients with heart failure. Methods: We searched five relevant electronic databases using the terms based on the diagnosis of self-efficacy, chronic heart failure, heart failure,congestive heart failure,rehabilitation, physical activity andexerciseduringAugust1992 to 2012. We also used the gray literature and review to ensure that all the relevant papers were included in the review. Out of 34 collected papers,less than half (n = 12) were found relevant tothis review. Findings: Thisstudyhas identified self-efficacyas the most prominent factoraffecting on exercise and regular physical activityin heart failure patients. Beyond the role of self-efficacy as a predictor, exercise adherence in CHF patients is of high importance. It has also identified dominant strategies through which patients with CHF improve their self-efficacy exercise and following adherence such as performance accomplishments, vicarious experience, verbal persuasion and emotional arousal. Conclusion: A number of studies have recognized that exercise self-efficacy wasstrongly associated with the amount of physical activity undertaken in heart failure patients. Evidence from some trials supportedthe view that incorporating the theory of self-efficacy into the design of an exercise intervention is beneficial.Moreover, exercise interventions aimed toimprovethe self-perception of exercise self-efficacy which can have positive effects on confidence and the ability to initiate and recover heart failure symptoms.Finally, it is important to test these self-efficacy interventions more widely, especially to leadpatients to the behavioral modifications.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فاطمه رجعتي |
دانشجوي دکتري تخصصي، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

فيروزه مصطفوي |
استاديار، گروه اموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

معصومه صادقي |
دانشيار، مرکز تحقيقات بازتواني قلبي، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي‌راد |
استاد، گروه اموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

آوات فيضي |
استاديار، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان ايران

سيامک محبي |
مربي، گروه اموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم و دانشجوي دکتري، گروه اموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

صبيه جمشيدي‌راد |
دستيار، گروهتخصصي قلب و عروق، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/742
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات