تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۳۴۱-۱۳۴۷

عنوان فارسی بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان باردار
چکیده فارسی مقاله مقدمه: امروزه مسایل زیادی زنان باردار را در معرض اضطراب و ناراحتی قرار می‌دهد. در اثر این امر با وجود پیشرفت‌های عظیم پزشکی تعداد قابل ملاحظه‌ای از پیامدهای منفی بارداری به وقوع می‌پیوند. مناسب‌ترین درمان‌ها به علت محدودیت‌های دوران بارداری، درمان روان‌شناختی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان در دوران بارداری بود.روش‌ها: بدین منظور از بین 80 نفر از زنان باردار که بالاترین نمره استرس، اضطراب و افسردگی را در پرسش‌نامه Depression anxiety stress scale (42-DASS) کسب کردند، 24 نفر انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و شاهد (12 نفر) قرار گرفتند. این طرح درمانی طی هشت جلسه هفتگی بر اساس راهنمای درمانی آنتون و همکاران در مرکز بهداشت درمانی شهید رجایی شهر شهرضا برای گروه آزمایش اجرا شد. پرسش‌نامه 42DASS- (خرده مقیاس‌های استرس، اضطراب و افسردگی) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین نمرات وضعیت روانی (استرس، اضطراب و افسردگی) گروه آزمایش در مرحله پس آزمون به طور معنی‌داری کمتر از میانگین نمرات استرس در گروه شاهد بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس می‌تواند به عنوان شیوه درمانی انتخابی در جهت کاهش استرس، اضطراب و افسردگی دوران بارداری به کار گرفته شود. با این حال برای افزایش میزان اثربخشی مداخله باید علاوه بر توجه به افکار ناکارامد، توجه ویژه‌ای به باورهای هسته‌ای و فرض‌های زیربنایی افراد شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت استرس، شیوه شناختی- رفتاری، اضطراب، افسردگی، بارداری،

عنوان انگلیسی Survey on Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management on the Stress, Anxiety, and Depression of Pregnant Women
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today many women are at risk of anxiety. Therefore, despite medical advances, a significant number of negative outcomes occur during pregnancy. Due to restrictions during pregnancy, psychological treatment is the most appropriate treatment method. The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral stress management on the stress, anxiety, and depression of pregnant women.Methods: From 80 pregnant women who had the highest score of stress, anxiety, and depression in the Depression Anxiety Stress Scale (DASS-42) 24 were selected and assigned to two experimented and control groups (12 in each group). The experimental group received 8 weekly sessions in the Shahid Rajaei Health Centre in Shahreza, Iran. DASS-42 inventory with subscales of depression, anxiety, and stress was used as pre-test and post-test. Data were analyzed by SPSS software (version 16).Findings: The results of covariance analysis showed that the mean score of mental states (stress, anxiety, and depression) in the experimental group was significantly lower than the control group in the post-test.Conclusion:It is concluded that cognitive behavioral stress management can be used, as an interventional method, to decrease stress, anxiety, and depression during pregnancy. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا جباری |
کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی زرند، واحد زرند، زرند، ایران

حسن هاشمی |
مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

سیدعباس حقایق |
دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/496
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات