تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۳۳۱-۱۳۴۰

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت هوای داخل در یک ساختمان اداری در شهر تهران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: در سال های اخیر شکایات مربوط به کیفیت هوای داخل ساختمان، به علت تجمع آلوده کننده ها در محیط های داخل، افزایش یافته است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت هوای داخل ساختمان در یک ساختمان اداری در شهر تهران انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی برای اندازه گیری عوامل محیطی موثر بر کیفیت هوای داخل ساختمان از دستگاههای قرائت مستقیم و به منظور بررسی نشانه های سندرم بیماری ساختمان از پرسشنامه کیفیت هوای داخل ساختمان استفاده شد.یافته ها: 9 درصد کارکنان مورد بررسی شرایط محیط کار را نامناسب گزارش کردند و بیشترین شکایت آنها به ترتیب مربوط به احساس سنگینی هوا، خستگی و سردرد بود. شاخص های مورد اندازه گیری شامل دی اکسید کربن، منوکسید کربن، ذرات معلق، ترکیبات آلی فرار، ازون، فرمالدئید، دما، رطوبت و صدا پائین تر از حدود توصیه شده بودند.نتیجه گیری: با اینکه اکثر شاخص های کیفیت هوای اندازه گیری شده در مقایسه با مقادیر مرجع از وضعیت قابل قبولی برخوردار بودند، برخی از کارکنان از کیفیت هوای داخل ساختمان مورد بررسی شکایت داشتند. به نظر می رسد عوامل دیگری نظیر استرس شغلی، رضایت شغلی و ... می تواند احساس کارکنان در مورد کیفیت هوای داخل را تحت تأثیر قرار دهد که می بایست مورد بررسی قرار گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کیفیت هوای داخل، سندرم ساختمان بیمار، ترکیبات آلی فرار

عنوان انگلیسی Effective Factors on Indoor Air Quality in an Office Building in Tehran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Due to the accumulation of pollutants in indoor environment, complaints about the indoor air quality has been increased in recent years. This study conducted in order to investigate the effective factors on indoor air quality in an office building in Tehran, Iran. Methods: In this cross-sectional descriptive study, environmental factors effective on indoor air quality was measured using direct reading instruments. Symptoms of sick building syndrome were investigated using Indoor Air Quality questionnaire. Findings: Nine percent of employees complained about their poor work conditions. The most complaints were related to air heaviness, fatigue and headache. Parameters measured included carbon dioxide, carbon monoxide, particulate matter, volatile organic compounds, ozone, formaldehyde, temperature, humidity, and noise were lower than the recommended limits. Conclusion: While most of air quality indices were below the reference values, only some of employees complained about quality of indoor air in the studied building. It seems that some other factors such as job stress and job satisfaction influence the employees' perception of indoor air quality which should be considered.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد عليايي |
کارشناس ارشد، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

مهدي جهانگيري |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

حسين ماري اورياد |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي ياسوج، ياسوج، ايران

مسعود ريسمانچيان |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

علي کريمي |
استاديار، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/894
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات