تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۲۶۳-۱۲۷۱

عنوان فارسی مقایسه نمایه توده بدن با نمایه توده چربی بدن در تعیین اضافه وزن در کودکان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تعیین حساسیت و ویژگی نمایه توده بدن (Body mass index یا BMI) بر مبنای استاندارد (Center for disease control) 2000CDC در مقایسه با نمایه توده چربی بدن (Fat mass index یا FMI) به عنوان اضافه وزن واقعی مورد بررسی قرار گرفت.سپس وضعیت اضافه وزن کودکان بر اساس این دو نمایه مقایسه شد. روش‌ها: این مطالعه مورد شاهدی روی دختران دبستانی 10-8 سال شهر اصفهان انجام شد. پس از تعیین گروه‌های مورد (103 نفر) و شاهد (307 نفر)، قد و وزن کودکان اندازه‌گیری شد و BMI با تقسیم وزن به مجذور قد محاسبه گردید. میزان توده چربی بدن نمونه‌ها با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل‌کننده ترکیب بدن (Body composition assessment یا BCA) اندازه‌گیری شد. FMI با تقسیم توده چربی بدن بر مجذور قد محاسبه شد. مقادیر BMI بیشتر و مساوی صدک 95 استاندارد 2000CDC به عنوان اضافه وزن، مقادیر کمتر از صدک 95 به عنوان فاقد اضافه وزن، مقادیر FMI بیشتر و مساوی صدک 90 مقادیر مرجع به عنوان اضافه وزن واقعی و کمتر از صدک 90 به عنوان فاقد اضافه وزن در نظر گرفته شد. سپس وضعیت اضافه وزن بر اساس این دو معیار مقایسه گردید. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار FMI و BMI در کل کودکان مورد مطالعه به ترتیب 1/2 ± 6 و3 ± 4/19 بود. حساسیت و ویژگی BMI در تعیین اضافه وزن در مقایسه با FMI به ترتیب 3/57 درصد و 4/98 درصد به دست آمد. 6/1 درصد از کودکانی که بر اساس FMI دارای اضافه وزن نبودند، بر اساس BMI دارای اضافه وزن تشخیص داده شدند. 3/57 درصد کودکانی که بر اساس FMI دارای اضافه وزن بودند، بر اساس BMI نیز دارای اضافه وزن تشخیص داده شدند. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که FMI توانایی بیشتری نسبت به BMI در تشخیص افراد دارای اضافه وزن داشته باشد. انجام مطالعه‌های بیشتر در این زمینه پیشنهاد می‌شود. واژه‌های کلیدی: اضافه وزن، نمایه توده بدن، نمایه توده چربی بدن، کودکان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: The sensitivity and specificity of body mass index (BMI) percentiles of Centers for Disease Control 2000 (CDC2000) standard was compared with child actual overweight which was identified by fat mass index (FMI) and overweight status in these children based on BMI and FMI. Methods: In this case-control study, elementary school girls (aged 8-10 years) were recruited from schools of Isfahan, Iran. Weight, height and fat mass were measured by body composition analyzer (BCA) and by calculating BMI (weight in kilogram divided by height in meters squared) and FMI (fat mass in kilogram divided by height in meters squared) and then the BMI and FMI were compared. BMI ≥ 95th and BMI < 95th percentile of the CDC2000 standards were used for overweight and non-overweight definition, respectively. FMI on or above the 90th percentile and FMI < 90th percentile based on the reference data were considered as criteria for actual overweight and actual non-overweight, respectively. Findings: Mean (± standard deviation) of FMI and BMI in all children were 6 ± 2.1 and 19.4 ± 3, respectively. The sensitivity and specificity of 95th percentile of BMI to identify children as overweight in comparison with FMI were 57.3% and 98.4%, respectively. 1.6% of the children, who were identified as non-overweight based on FMI, were overweight based BMI, and 57.3 % of the children who were overweight based on FMI, were also overweight based on BMI. Conclusion: It appears that FMI in comparison with BMI has more ability to determine overweight; however, further studies are required in this field.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Overweight, Body Mass Index, Fat Mass Index, Children

نویسندگان مقاله مهنوش صمدي |
Department of Nutrition, School of Nutrition Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


هاله صدرزاده يگانه |
Assistant Professor, Department of Nutrition, School of Nutrition Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


ليلا آزادبخت |
Associate Professor, Department of Nutrition, Food Security Research Center, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


کوروش جعفريان |
Assistant Professor, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


عباس رحيمي |
Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/998
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات