تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۲۱۶-۱۲۲۴

عنوان فارسی بررسی سبک‌های یادگیری VARK در دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: شناسایی و هدایت سبک‌های یادگیری مناسب نقش مهمی در انتخاب روش‌های یاددهی و انتقال مفاهیم و دانش به فراگیران و در نهایت اعتلای سطح آموزش ایفا می‌کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین سبک‌های غالب یادگیری در دانشجویان سال اول دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل VARK در سال 1389 می‌باشد. روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، 184 نفر از دانشجویان رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد (VARK) صورت گرفت. این پرسش‌نامه پس از ترجمه، روایی آن با استفاده از نظر متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach's alpha (86/0 = α) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار VARK که در محیط Excel طراحی شده بود و نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: در مجموع 122 نفر (3/66 درصد) از نمونه‌های مورد بررسی مؤنث و از نظر مقطع تحصیلی بیش از دو سوم آنان (5/68 درصد) در مقطع دکتری حرفه‌ای (رشته‌های پزشکی، دارو‌سازی و دندانپزشکی) و 5/31 درصد در مقطع کارشناسی (رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری) بودند. 89 نفر از دانشجویان (4/48 درصد) استفاده از سبک یادگیری تک مدله (Single-modal) و 95 نفر نیز (6/51 درصد) استفاده از سبک‌های یادگیری چند مدله (Multi-modal) را ترجیح ‌دادند. بین جنسیت دانشجویان و استفاده از سبک‌های یادگیری تک مدله (009/0 > P) و نیز بین مقطع تحصیلی و سبک‌های یادگیری (05/0 > P) ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: دانشجویان پسر استفاده از سبک یادگیری جنبشی/حرکتی و دانشجویان دختر استفاده از سبک یادگیری شنیداری را به میزان بیشتری ترجیح ‌دادند. دانستن سبک یادگیری دانشجویان مهارت ارزشمندی در آموزش می‌باشد که به آموزش‌دهنده در حل مشکلات یادگیری دانشجویان کمک شایانی می‌کند. همچنین این امر به دانشجویان کمک می‌کند تا یادگیرنده‌های مؤثرتری باشند. واژه‌های کلیدی: سبک‌های یادگیری، VARK، دانشجویان، اصفهان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Visual, Aural, Read/Write, and Kinesthetic Learning Styles Preferences in Students of Isfahan University of Medical Sciences
چکیده انگلیسی مقاله Background: Identifying and employing appropriate learning styles can ultimately play an important role in selecting teaching styles in order to improve education. The current study was carried out to determine learning styles preferences of first year students at Isfahan University of Medical Sciences (2010). Methods: A cross-sectional study employed visual, aural, read/write, and kinesthetic (VARK) learning style's questionnaire which was done on 184 first year students of medicine, pharmacy, dentistry, nursing and health services management at Isfahan University of Medical Sciences in 2010. Validity of the questionnaire was assessed through experts' views and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficients (α = 0.86). Data were analyzed by VARK software designed in Excel and employing SPSS for Windows 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Findings: Out of 184 participants that responded and returned the questionnaire, 122 (66.3%) were female, more than two-third (68.5%) of the student were in professional doctorate status (medicine, pharmacy, dentistry) and 31.5% were in undergraduate status (nursing and health services management). 89 students (48.4%) preferred single-modal learning style and the rest of the students preferred multi-modal learning styles. A significant relationship (P < 0.009) was between the gender and single-modal learning styles and also between course level and learning styles (P < 0.05). Conclusion: According to the result, male students more than female students preferred to use kinesthetic learning style, while female students preferred aural learning style more. Knowing the learning styles of students in education is a valuable skill that helps trainers to solve learning problems among students, and also helps students to be more effective learners.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محمد سليمي |
دانشجوي کارشناسي، گروه مديريت خدمات بهداشتي درماني، مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان، انجمن مديريت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

جميل صادقي‌فر |
دانشجوي دکتري، مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان، دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

هادي پيمان |
کارشناس، مرکز تحقيقات پيشگيري از آسيب‌هاي رواني اجتماعي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام و دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، همدان،ايران

ليدا شمس |
دانشجوي دکتري، گروه سياست گذاري سلامت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

مريم جندقيان |
کارشناس، بهره وري بيمارستان آيت اله کاشاني اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

افرا خسروي |
دانشيار، گروه ايمونولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران

جواهر خواجوي خان |
استاديار، گروه بيهوشي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران

محمد عباسي |
استاديار، گروه داخلي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/707
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات