تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۱۷۴-۱۱۷۹

عنوان فارسی بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران شهر شیراز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از حوادث را در دنیا دارد. از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در این حوادث موتورسواران می‌باشند که 42 درصد حوادث جاده‌ای را به خود اختصاص می‌دهند. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسواران شهر شیراز انجام شد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 400 نفر از موتورسواران 15 تا 60 ساله شهر شیراز صورت گرفت. افراد مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ 16  انجام شد. مقدار P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد. یافته‌ها: از بین کلیه افراد مورد مطالعه فقط 2/11 درصد گزارش کردند که همیشه از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند. اغلب افراد (5/62 درصد) عدم راحتی کلاه ایمنی را به عنوان اصلی‌ترین دلیل عدم استفاده از آن گزارش کردند. در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین استفاده از کلاه ایمنی با شغل و همچنین سطح تحصیلات مشاهده شد (05/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان استفاده از کلاه ایمنی در جامعه مورد بررسی پایین است. بنابراین ضروری است که اقدامات لازم جهت ارتقای میزان استفاده از کلاه ایمنی از طریق الزام پلیس به رعایت و نیز بهبود راحتی آن‌ به عمل آید. واژه‌های کلیدی: کلاه ایمنی، موتورسوران، شیراز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Iran is one of the countries with the highest rate of deaths due to accidents in the world. Motorcyclists are one of the most vulnerable groups in Iran that 42% of road accidents are attributed to them. The objective of this study was to determine the factors affecting the use of helmets among motorcyclists in Shiraz, Iran. Methods: This cross-sectional study was conducted among 400 randomly selected motorcyclists between 15 to 60 years old in Shiraz, Iran. The level of significance was set at P < 0.05. Findings: Only 11.2% of the participants reported that they always use their helmet. Most of the participants (62.5%) declared that they do not use helmet mostly because it is not comfortable. There was a significant relation between using helmet with jobs and education (P < 0.05). Conclusion: Using motorcycle helmet was low in the studied population. To increase the prevalence of helmet use, it is necessary to focus not only on police enforcement but also initiatives to make helmets more convenient.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Helmet, Motorcyclist, Shiraz

نویسندگان مقاله کيارش زينت مطلق |
- Student Research Committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


مهدي جهانگيري |
Assistant Professor, Department of Occupational Health, School of Public Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran


فاضل زينت مطلق |
Department of Health Education, Social Determinants of Health Research Center, Yasuj University of Medical Sciences. Yasuj, Iran


فرزاد جليليان |
Lecturer, Department of Health Education, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/632
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات