تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۱۴۰-۱۱۵۰

عنوان فارسی مقایسه کارایی فرایند فوتولیز و ۳O/UV در حذف بنزن از جریان هوا
چکیده فارسی مقاله مقدمه: ترکیب‌های آلی فرار (Volatile organic compounds یا VOCS) یکی از گروه‌های اصلی آلاینده‌های هوا هستند که آثار مخربی بر محیط زیست و سلامت انسان دارند. با توجه به سرطان‌زا بودن برخی از این ترکیب‌ها از جمله بنزن، امروزه چگونگی کنترل آن‌ها موضوعی مهم در پژوهش‌های زیست‌محیطی به حساب می‌آید. هدف از این مطالعه ارزیابی فرایند ترکیبی 3O/UV در حذف بنزن از جریان هوا بود.روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. در این تحقیق از سیستم آزمایشی شامل پمپ هوا، پمپ تزریق سرنگی، محفظه اختلاط، روتامتر، ژنراتور تولید ازن و راکتور استیل به طول cm 45 و حجم مفید 35/1 لیتر استفاده شد که در داخل آن یک لامپ 15 وات C-UV با طول موج 254 نانومتر بود. غلظت‌های مشخص بنزن به صورت مداوم در زمان ماندهای مختلف در معرض تابش اشعه‌ C-UV، دوزهای مختلف ازن و 3O/UV قرار گرفتند. میزان غلظت بنزن قبل و بعد از در معرض قرارگیری با متغیرهای ذکر شده با هم مقایسه گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کارگیری آزمون Three way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه غلظت‌های 10، 20، 30، 50 و 80 ppm از بخارات بنزن از درون راکتور عبور داده شد. سپس در معرض تابش C-UV، دوزهای مختلف ازن و UV و ازن توأم قرار گرفت. نتایج نشان داد که UV به تنهایی تا 2 درصد قادر به حذف بنزن از جریان هوا است، ولی ازن قادر است تا حدود 14 درصد بنزن را از هوا حذف نماید. این در حالی است که کاربرد همزمان 3O/UV می‌تواند تا 24 درصد غلظت بنزن را از جریان هوا کاهش دهد. تحلیل آزمون Three way ANOVA نشان داد که بین متغیرهای دوز ازن، اشعه UV و 3O/UV و میزان حذف بنزن از هوا رابطه معنی‌داری وجود دارد (002/0 P <).نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر اندک UV به تنهایی در تجزیه بنزن از جریان هوا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که واکنش‌های (AOP یا Advanced oxidation process) که تولید رادیکال‌های فعال می‌کند، می‌تواند برای تجزیه بنزن به کار گرفته شود. یافته‌ها حاکی از آن بود که درصد حذف بنزن در هنگام استفاده توأم از UV و ازن نسبت به کاربرد هر یک به تنهایی کاملاً چشمگیر بود. آزمون تحلیل واریانس نیز نشان داد که کاربرد همزمان UV و 3O دارای اثر هم‌افزایی مثبت است (001/0 P <). 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترکیبات آلی فرار، بنزن، ازن، اشعه ماوراء بنفش،

عنوان انگلیسی Comparison of Photolysis Process and UV/O3 in Removing Benzene from Airflow
چکیده انگلیسی مقاله Background: Volatile organic compounds (VOCs) are among the main air pollutants which have destructive effects on the environment and human health. Considering the carcinogenic effects of some of these compounds including benzene, how to control and limit them is considered an important issue in environmental research. The aim of this study was to evaluate the use of the combined ultraviolet (UV)/O3 method in the removal of benzene from the airflow.Methods: The present experimental study was conducted using laboratory methods. The laboratory equipment consisted of air pumps, injection pumps, mixing chamber, rotameter, ozone generator, and a steel reactor with 45 cm length and a usable volume of 1.35 liters in which a 15-watt UV-C diode with a wave length of 254 nm had been placed. Then, the different concentrations of benzene were continuously exposed to UV-C rays, different ozone doses, and simultaneous UV/O3 with varying reaction times (and considering the speed of the input airflow into the reactor). The concentration levels of benzene before and after the exposures were compared with each other and with the above-mentioned variables. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics and by three-way ANOVA.Findings: Concentrations of benzene vapored with different values of 10, 20, 30, 50, and 80 ppm passed through the reactor and was exposed to UV-C rays, different ozone doses, and simultaneous UV/O3 in sequence. The findings demonstrated that UV alone can remove benzene from the airflow up to 2%. Ozone can remove 14% of benzene from the airflow, while the concurrent application of UV/O3 can reduce the benzene in the airflow by 24%. The three way ANOVA test showed that there was a significant relationship between the variables of ozone dose, UV rays, and UV/O3 in the one hand, and benzene removal rate from the airflow, on the other hand (P < 0.002).Conclusion: Given the small effect of UV alone in separating benzene from the airflow, it can be concluded that advanced osidation process (AOP) reactions which produce active radicals can be used in the filtration of benzene. The findings indicated that the removal rate of benzene during the simultaneous use of UV/O3 is much more considerable than during the use of either of them alone. Additionally, the analysis of variance test demonstrated that the simultaneous use of UV/O3 has a positive cumulative effect.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رجب رشیدی |
دانشجوی دکتری، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیدغلامرضا موسوی |
دانشیار، گروه بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران

علی خوانین |
دانشیار، گروه بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/476
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات