تحقیقات نظام سلامت، جلد ۸، شماره ۷؛۱۳۹۱، صفحات ۱۱۱۷-۱۱۲۶

عنوان فارسی بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر سالمند آزاری در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سالمندان در جوامع سنتی از قدرت و منزلت زیادی برخوردار بودند، اما شهری و صنعتی شدن جوامع معاصر و تغییر نوع خانواده، پایگاه اجتماعی سالمندان را دگرگون و آن‌ها را دچار مشکلات فراوانی کرده ‌است. کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر موجب رشد فزاینده جمعیت سالمند شده که این امر بر موقعیت و منزلت سالمندان و سوء رفتار با آن‌ها بی‌تأثیر نبوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، مطالعه تأثیر برخی از عوامل اجتماعی و فرهنگی بر پدیده سالمند آزاری در شهر اصفهان بود. روش‌ها: تحقیق حاضر به روش پیمایشی و جامعه آماری آن را سالمندان بالای 60 سال که دچار آزار و اذیت عمدی شده و به مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کرده‌ بودند، تشکیل دادند که از بین آن‌ها 62 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته و جهت تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی Pearson و ANOVA بهره گرفته شد. یافته‌ها: بین میزان تحصیلات سالمندان و میزان آزار دیدن آن‌ها (05/0 > P، 52/3 = f)، بین این که سالمند با چه ‌کسی زندگی کند و میزان آزار دیدن آن‌ها (05/0 > P، 42/4 = f) و همچنین بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده و میزان آزار دیدن سالمندان (05/0 > P، 592/0 = r) رابطه معنی‌دار وجود داشت، اما بین سبک زندگی سالمندان و میزان آزار دیدن آن‌ها رابطه‌ای دیده نشد (05/0 < P، 106/0 = r). نتیجه‌گیری: سالمند آزاری فیزیکی در شهر اصفهان پایین است و بیشترین نوع آزار به سالمندان از نوع استفاده از اموال بدون رضایت سالمند می‌باشد. البته پیشگیری از شیوع آزارها به سالمندان ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: سالمند آزاری، خشونت، تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، سبک زندگی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sociocultural Factors Affecting Elderly Abuse
چکیده انگلیسی مقاله Background: In traditional societies the elderly enjoyed great power and social status. But their situation along with that of the family has changed dramatically in today's urbanized and industrialized society, and this has created many problems for them. The substantial and continuous decline in mortality has increased the elderly population which in return has made them vulnerable to different types of abuses. The aim of the present study was to investigate the sociocultural factors affecting elderly abuse in Isfahan, Iran. Methods: This research employed the survey method and the technique of data collection was a questionnaire. Research population consisted of all the elderly aged 60 years and above who were abused or mistreated and had contacted Isfahan's legal medical authorities. The sample included 62 such individuals. The research instrument had face validity and Cronbach's alpha (reliability) was 0.78. Analysis of variance and Pearson correlation coefficients were used. Findings: Physical abuse was at a minimum and economic and psychological abuses were more prevalent. There was a significant relation between elderly abuse and education (f = 3.52, P = 0.005), person who resided with the elderly (f = 4.42, P = 0.002), and socioeconomic status (r = 0.592, P < 0.001). Conclusion: Physical abuse of the elderly in Isfahan was relatively low but using their property without their permission and psychological abuse was more frequent. Concerted efforts should be exerted to prevent any kind of abuse.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله منصور حقيقتيان |
- استاديار، گروه جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، اصفهان، ايران

مهتاب فتوحي |
کارشناس ارشد، گروه جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/298
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات