تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۶۶-۷۵

عنوان فارسی شیوع آنمی فقر آهن در زنان باردار با بارداری‌های ناخواسته و پرخطر در استان اصفهان و عوامل مؤثر بر آن
چکیده فارسی مقاله مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی شیوع آنمی در زنان باردار با بارداری‌های ناخواسته و پرخطر و عوامل مؤثر بر آن در استان اصفهان انجام شد.  روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بود. 7233 مادر باردار متناسب با تعداد زنان باردار هر شهرستان و بر حسب مناطق شهری و روستایی با نمونه‌گیری تصادفی تسهیم به سهم شد. میزان هموگلوبین و سایر اطلاعات با استفاده از فرم ثبت اطلاعات از طریق مراجعه به پرونده خانوار مادر باردار جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 با استفاده از آمار توصیفی استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: شیوع آنمی در استان 4/9 درصد بود که دامنه آن بین 2/27-6/2 در شهرستان‌ها متغیر بود. این شیوع در شهرستان‌های تابعه استان از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0 < P)، ولی بین شیوع آنمی در مناطق شهری و روستایی تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد. بین شیوع آنمی و گروه‌های سنی (006/0 = P)، تعداد باروری (022/0 = P)، مراقبت قبل از بارداری (016/0 = P) و سن بارداری (001/0 > P) و بین بارداری ناخواسته و سن مادر (001/0 > P) تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت. ارتباط معکوس و معنی‌داری بین شیوع آنمی با تحصیلات مادر مشاهده گردید (001/0 < P). نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که سن بارداری، سن مادر، ناخواسته بودن بارداری، فواصل بارداری و تحصیلات مادر اثر معنی‌داری بر ابتلا به آنمی داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه ضرورت توجه به گسترش مراقبت‌های قبل از بارداری در زمینه الگوی صحیح غذایی و مصرف منظم مکمل آهن، ترویج برنامه مکمل یاری آهن و اسید فولیک در دوران قبل، حین و پس از بارداری و همچنین پیشگیری از بارداری در سنین بالا و بارداری‌های ناخواسته را نمایان می‌سازد. واژه‌های کلیدی: بارداری، زنان باردار، بارداری ناخواسته، بارداری پرخطر، آنمی فقر آهن
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of Iron Deficiency Anemia in Unwanted and High Risk Pregnancies in Isfahan Province, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: This study aimed to assess the prevalence of anemia in unwanted and high risk pregnancies in the Isfahan Province, Iran. Methods: This was a cross-sectional study. The sampling method used was multistage random sampling. The study population included all pregnant women referred to health centers, affiliated with Isfahan University of Medical Sciences, which had health records. In total, 7233 pregnant women were studied. Data was collected using the registration form and information obtained through maternal family documents. Their hemoglobin level was measured during pregnancy. SPSS software version 11.5 was used. Descriptive and analytical statistics were performed. Findings: The prevalence of anemia in the Isfahan Province was 9.4%. The range of anemia was 2.6% to 27.2% and a significant difference between the prevalence of anemia was observed in different districts (P < 0.001). There was a significant inverse relationship between the prevalence of anemia and maternal education (P < 0.001). Moreover, there was a significant difference between the prevalence of anemia and age groups (P = 0.006), unwanted pregnancy and mothers age (P < 0.001), number of pregnancy (P = 0.022), prenatal care (P = 0.016), and pregnancy age (P < 0.001). There was an indirect significant relation between prevalence of anemia and the mothers' education (P < 0.001). Logistic regression model revealed that pregnancy age, age of mother, unwanted pregnancy, pregnancy interval, and mothers' education had significant effects on anemia. Conclusion: Results of the present study highlighted the necessity of expanding prenatal care regarding appropriate dietary patterns and regular consumption of iron supplements, programs to promote iron supplements and folic acid before, during, and after pregnancy, and the importance of contraception in older women, and unwanted pregnancies
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهناز مستاجران |
کارشناس ارشد، گروه جمعيت شناسي، بهداشت باروري، معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن‌زاده |
مربي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

آذر طل |
دکتري تخصصي، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

فرشته مجلسي |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

مامک شريعت |
استاديار، مرکز پژوهش‌هاي مادر، جنين و نوزاد، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

پژمان عقدک |
پزشک عمومي، گروه سلامت خانواده و جمعيت، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/816
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات