تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۵۷-۶۵

عنوان فارسی بررسی شیوع استرس شغلی و ارتباط آن با ویژگی‌های فردی در کارگران یک صنعت تونل‌سازی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس شغلی امروزه یکی از پدیده‌های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی نیروی کار در جهان می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع استرس شغلی و تعیین ارتباط آن با ویژگی‌های فردی کارگران در یکی از صنایع انجام شد.  روش‌ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1390 روی 145 نفر از مجموع 450 نفر از کارکنان شاغل در یک پروژه تونل‌سازی واقع در شهرستان کرج انجام شد. جهت تعیین استرس شغلی از پرسش‌نامه استاندارد استرس شغلی مؤسسه Health and safety executive (HSE) انگلستان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری 2c، Independent t و تحلیل One Way ANOVA صورت گرفت. یافته‌ها: از نظر آماری ارتباط معنی‌داری بین استرس شغلی با متغیرهای ورزش، تحصیلات مرتبط با شغل و سابقه شغلی وجود داشت (05/0 > P)؛ به طوری که افراد دارای تحصیلات مرتبط شغلی، بدون سابقه شغلی و افرادی که عادت به ورزش کردن داشتند، میانگین استرس شغلی کمتری داشتند. همچنین بین استرس شغلی با متغیرهای سن، تأهل، سطح تحصیلات، مصرف دخانیات، بیماری‌های مزمن و شاخص توده بدنی ارتباط آماری معنی‌داری دیده نشد (05/0 < P). نتیجه‌گیری: توجه به استرس شغلی در صنایع ساختمانی ضروری است. اقدامات کنترلی نظیر آموزش کارگران و طراحی و اجرای برنامه‌های ورزشی در محیط‌های شغلی می‌تواند در کاهش میزان استرس شغلی مؤثر واقع گردد. واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، ویژگی‌های فردی، صنعت عمرانی 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of Occupational Stress And Its Relationship to Individual Characteristics in Tunneling Industry Workers
چکیده انگلیسی مقاله Background: Today job stress is one of the important phenomena of social life and a serious threat to the health of the workforce in the world. This study has been done with the aim of assess the prevalence of occupational stress and its relationship with the individual characteristics of workers in these industries. Methods: This descriptive, cross-sectional study has been done in winter 2011; on 145 of the 450 employees working on a tunneling project located in the city of Karaj. In order to determine job stress the Health and Safety Executive (HSE) standard questionnaire has been used. For data analysis SPSS software Version 16 has been used and chi-square tests, Student's t-test, and one-way analysis of variance were performed. Findings: There was a significant relationship between job stress, and exercise, job-related education, and job experience (P < 0.05). Therefore, people with job-related education, no job experience, and people who were accustomed to exercise had lower mean job stress. There was a significant correlation between job stress, and age, marital status, educational level, smoking, chronic disease, and body mass index (P > 0.05). Conclusion: Paying attention to job stress in the construction industry is essential. Training and exercise in construction projects can reduced job stress
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله وحيد غريبي |
کارشناس، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

جواد ملکوتي |
کارشناسي ارشد، مربي و عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

شهرام ارسنگ جنگ |
کارشناسي ارشد، مربي و عضو هيأت علمي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران

عبداله غلامي |
مربي، گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي گناباد، مشهد، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/651
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات