تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۲-۴۹

عنوان فارسی بانک اطلاعاتی ظرفیت هوازی (VO۲-max) بر اساس سن کارگران مرد شاغل در بخش صنعت شهرستان شیراز
چکیده فارسی مقاله مقدمه: برای ایجاد تناسب فیزیولوژیک بین کار و شاغلان و همچنین انتخاب افراد مناسب برای انجام کارهای مختلف می‌توان از پارامترهای گوناگون از جمله بیشترین ظرفیت هوازی (VO2-max) بهره جست. این مطالعه با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی برآورد VO2-max در کارگران مرد بخش صنعت صورت گرفت.  روش‌ها: در این مطالعه مقطعی به تعداد 500 نفر از کارگران مرد کارخانجات مختلف شهر شیراز با گستره سنی20 تا 59 سال که از سلامتی برخوردار بودند، داوطلبانه شرکت نمودند. این کارگران به وسیله دوچرخه ارگومتر بر اساس پروتکل آستراند به مدت 6 دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه ویژگی‌های فردی بود که خود از دو قسمت تشکیل شده بود. بخش اول ویژگی‌های دموگرافیک و بخش دوم ویژگی‌های آنترپومتریک و فیزیولوژیک فرد را شامل می‌شد. یافته‌ها: صدک پنجم، پنجاهم و نود و پنجم بیشترین ظرفیت هوازی در کارگران مورد مطالعه به ترتیب برابر با 07/2، 72/2 و 02/3 لیتر در دقیقه برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین ظرفیت هوازی جامعه مورد مطالعه به ازای هر دهه تقریباً به میزان 10 درصد کاهش می‌یابد. نتیجه‌گیری: وجود چنین بانک اطلاعاتی می‌تواند به استخدام افراد در کارهای مناسب و همچنین ارزیابی تناسب فیزیولوژیک کار با شاغلان کمک شایان توجهی کند. واژه‌های کلیدی: VO2-max، دوچرخه ارگومتر، پروتکل آستراند، بانک اطلاعاتی ظرفیت هوازی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Data Bank of Aerobic Capacity (VO2-max) in Male Industrial Workers of Shiraz, Iran, Based on Age
چکیده انگلیسی مقاله Background: In order to match workers physiological characteristics with job demands and personnel to perform different jobs, maximum aerobic capacity (VO2-max) can be used. This study was conducted to develop a data bank of VO2-max among male workers of the industrial sector in Shiraz, Iran. Methods: In this cross-sectional study, 500 healthy male workers employed in industries in the city of Shiraz participated voluntarily (20 to 59 years of age). Subjects were assessed by ergocycle test according to Astrand protocol for 6 minutes. A questionnaire consisting of two parts was used as data collecting tool. In the first part, demographic, and in the second part anthropometric and physiological characteristics were included. Findings: 5th, 50th, and 95th percentiles of VO2-max of workers were 2.07, 2.72, and 3.02 L.min-1, respectively. The results showed that aerobic capacity decreases at a rate of ~10% per decade. Conclusion: Developing such a data bank can be useful for personnel selection and assessment of  workers' physiological characteristics and job demand relevance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله هادي دانشمندي |
کارشناسي ارشد، گروه ارگونومي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

عليرضا چوبينه |
استاد، مرکز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

عبدالرضا رجايي فرد |
استاد، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/633
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات