تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۱؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۳-۱۹

عنوان فارسی اخلاق در آموزش بهداشت: آیا آموزش‌دهندگان بهداشت با آن آشنا هستند؟
چکیده فارسی مقاله به دلیل خطرات و عدم اطمینان‌ها در ارتباط با تحقیق‌ها و مداخلات پزشکی، ملاحظات اخلاقی اغلب برای تحقیق‌های پزشکی ضروری می‌باشند. متأسفانه در حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به این ملاحظات اخلاقی به طور معمول پرداخته نشده است. در ایران منابع و متون مربوط به اخلاق و آموزش بهداشت بسیار محدود است و امید می‌رود که مقاله حاضر گامی کوچک در راستای پر کردن گوشه‌ای از این فقدان بزرگ و جدی باشد. این مقاله به صورت مروری (Review article) به منابع و متون مربوط به اخلاق در حرفه تخصصی آموزش بهداشت پرداخته است. در این مقاله ابتدا کلیاتی در خصوص اخلاق، منشأ پیدایش آن، رویکردها و نظریه‌های حاکم در خصوص اخلاق آورده شده است. پس از آن در بخش دیگری برای اولین بار نسخه فارسی مربوط به کدهای اخلاقی حرفه آموزش بهداشت (در 6 بند و 47 بخش) آورده شده است که توسط (CNHEO) Coalition of national health education organizations تصویب گردیده است. به طور کلی یکی از عمده‌ترین مسؤولیت‌های آموزش‌‌دهندگان بهداشت کمک به افراد در جهت اتخاذ تصمیمات عاقلانه مرتبط با سلامتشان می‌باشد. آموزش‌دهندگان بهداشت در عملکرد حرفه‌ای خود با طیفی از موقعیت‌های دشوار و بلاتکلیفی‌ها مواجه می‌شوند. از طرف دیگر آموزش‌دهندگان بهداشت و ارتقادهندگان سلامت خواسته یا ناخواسته به صورت یک الگوی نقش (Role model) برای دیگران عمل می‌کنند. نویسندگان این مقاله آموزش‌های تخصصی و کاربردی را در خصوص موضوعات اخلاقی در آموزش بهداشت برای متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان در حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت توصیه می‌کنند.  واژه‌های کلیدی: آموزش بهداشت، ارتقای سلامت، اخلاق 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Ethics in Health Education: Are Health Educators Familiar with it?
چکیده انگلیسی مقاله Because of risks and uncertainties associated with research and medical interventions, ethical considerations are often necessary for medical research. Unfortunately, these ethical considerations have not been addressed extensively in the field of health education and health promotion. In Iran, sources and texts related to ethics and health education/health promotion are very limited. Therefore, we hoped the present paper would be a small step toward filling a corner of this great gap. This paper is a review of literature and resources related to ethics in the health education/health promotion profession. In the first part of this article, generalities about ethics, and approaches and theories of the origin and emergence of morality are given. Then, in another part of this paper, the Persian version of the ethical codes for the health education/health promotion profession (6 sections and 47 articles), which has been approved by the coalition of national health education organizations (CNHEO), has been presented for the first time. In general, one of the main responsibilities of health educators is to help individuals make wise decisions related to their health. Health educators in their professional practices encounter a range of difficult and uncertain situations. On the other hand, health educators act as a role model for others. The authors of this paper recommend specialized and practical training on ethical issues in health education for professionals, researchers, students, and other activists in the field of health education and health promotion.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health Education, Health Promotion, Ethics

نویسندگان مقاله محتشم غفاري |
استاديار، گروه بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

ساناز نصيري اصفهاني |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

سكينه رخشنده رو |
دانشجوي دكتري، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/652
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات