تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۲؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۷۰-۱۷۶

عنوان فارسی بررسی اثرات مواجهه با صدا بر میزان هورمون کورتیزول سرم و برخی پارامترهای خونی کارگران صنعت فولاد
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صدا یکی از مهم‌ترین عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط‌های صنعتی به شمار می‌آید. صدا دارای اثرات شنوایی و غیر شنوایی بوده است که از اثرات مهم آن بر سلامتی می‌توان به آسیب دستگاه شنوایی، اثر روی اندام بینایی، اثر بر سیستم تعادلی، اثرات عصبی و روانی، اثر روی الکترولیت‌ها، اثرات فیزیولوژیکی و اثرات ذهنی اشاره کرد. به دلیل اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با صدا بر میزان هورمون کورتیزول سرم و برخی پارامترهای خونی کارگران صنعت فولاد انجام شد.  روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 50 نفر از بین شاغلین صنعت فولاد به عنوان گروه مورد مطالعه شرکت کردند. ابتدا جهت گردآوری اطلاعات دموگرافیک برای هر فرد، پرسش‌نامه‌ای تکمیل شد. جهت بررسی پارامترهای خونی نظیر تغییرات هورمون کورتیزول، چربی خون و قند خون قبل و بعد از شیفت کاری از افراد شرکت کننده نمونه خون گرفته شد. شاخص LAeq به وسیله دستگاه صداسنج CEL مدل 440 در محل توقف کارگران اندازه‌گیری و صدای دستگاه در فرکانس‌های اکتاوباند آنالیز شد. مطالعه در دو مرحله میدانی و آزمایشگاهی صورت گرفت. در مرحله آزمایشگاهی، کارگران به مدت 5 دقیقه به ترتیب با تراز صدای 85، 95 و 105 دسی‌بل در سه روز متوالی مواجه شدند و در نهایت نتایج به دست آمده از آزمایش خون از طریق نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های آزمایشگاهی نشان داد که میزان هورمون کورتیزول بعد از مواجهه با صدا، در هر سه تراز صوت 85، 95 و 105 دسی‌بل افزایش داشت، اما این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0 < P). چربی خون (TG یا Triglyceride) نیز بعد از مواجهه در هر سه تراز کاهش داشت که این تغییرات نیز به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0 < P). میزان  High density lopoprotein (HDL) و Low density lipoprotein (LDL) نیز در تراز 85 دسی‌بل روند کاهشی داشت، اما نسبت به حالت قبل از مواجهه اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0< P). میزان قند خون افراد نیز در هر سه تراز افزایش داشت که این افزایش در تراز 95 دسی‌بل معنی‌دار بود (001/0 > P). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مواجهه با صدا در ترازهای بالا موجب تغییر در پارامترهای فیزیولوژیک نظیر هورمون کورتیزول سرم، چربی و قند خون می‌شود اما با این وجود، به جز پارامتر قند خون که در تراز 95 دسی‌بل اختلاف معنی‌داری نسبت به حالت قبل از مواجهه داشت، به دلیل معنی‌دار نبودن تغییرات سایر پارامترها، نمی‌توان صدا را به عنوان عامل مؤثر بر پارامترهای کلینیکی معرفی نمود. واژه‌های کلیدی: صدا، کورتیزول، پارامترهای خونی، صنعت فولاد 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of Noise Exposure on Serum Cortisol and Some Blood Parameters in Steel Industry Workers
چکیده انگلیسی مقاله Background: Sound is one of the most important physical factors, which is considered hazardous in industrial environments. Noise had auditory and non-auditory effects such as damaging hearing system, effect on the organ of vision, balance system, electrolytes, neurological and psychological effects, physiological and mental effects. Thus, this study carried out to determine the effects of noise exposure on serum cortisol levels and some blood parameters in steel industry workers. Methods: The number of 50 employees of steel industry as the subject group participated in this cross-sectional study. Demographic information was collected using a questionnaire. In order to review the blood parameters changes such as serum cortisol level, lipid profile and sugar, blood sample was taken from participants before and after the work shifts. Energy averaging (LAeq) was measured by CEL 440 sound level meter and noise equipment analyzed in octave-band frequencies. This study was carried out in field and experimental conditions. In the experimental condition, workers exposed to noise at 85, 95 and 105 dBA for 5 minute in three consecutive days. Finally the results from blood tests were analyzed. Findings: Laboratory findings showed that serum cortisol levels at all of the three sound levels (85, 95 and 105 dB) increased after the noise exposure; however, this change was not statistically significant (P > 0.05). Lipid TG levels also decreased after noise exposure, but this finding was not significant either (P > 0.05). HDL and LDL at noise level 85 dBA had descending trend, but compared with pre-exposure time, there was no significant change (P > 0.05). The fasting blood sugar (FBS) was increased in all the three noise levels, which this change in 95 dBA was statistically significant (P < 0.001). Conclusion: The present study showed that exposure to high sound levels led to changes in physiological parameters such as serum cortisol, lipid profile and blood sugar; however, except FBS parameter difference in noise level 95 dBA, other changes in parameters was not statistically significant. Therefore, the noise cannot be considered as a factor affecting the clinical parameters.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Noise, Cortisol, Blood Parameters, Steel Industry

نویسندگان مقاله رضا رستمي |
کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

زهرا زمانيان |
دانشيار، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

جعفر حسن زاده |
دانشيار، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/645
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات