تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۲؛ ۱۳۹۲، صفحات ۱۲۴-۱۳۳

عنوان فارسی چربی لبنیات و شاخص‌های لیپیدی خون
چکیده فارسی مقاله آمارها تاکنون نشان داده اند که بیماری های قلبی- عروقی علت تقریبی نیمی از مرگ و میرها در کشورهای صنعتی هستند و مصرف بعضی از چربی ها باعث افزایش چربی های مضر خون می شوند. یکی از منابع چربی مصرفی روزانه برای همه رژیم های غذایی، لبنیات است. بنابراین هدف از مقاله حاضر، مروری بر ارتباط بین چربی لبنیات و پروفایل لیپیدی خون بود. پس از جستجو با
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Statistics showed that cardiovascular diseases (CVD) are the cause of approximately half of mortalities in industrial countries and fatty acids consumption can increases hypercholesterolemia. One of the major sources of dietary fats is dairy products. This article reviews the studies and papers on the relationship between dairy fats and lipid profiles. After searching in PubMed database using keywords such as "cholesterol, milk cream, dairy fat, blood lipid, milk fat and cardiovascular disease", more than 200 articles were obtained. Then we limited our search to English language, full text available and published from 2002 to 2011. Finally, 14 articles were selected. Some cohorts indicated that dairy fat increased the risk of cardiovascular disease; however, other studies revealed no association between dairy fat intake and cardiovascular risks. In a study, for example, the effect of dairy consumption had an inverse association with metabolic syndrome and another study showed the low prevalence of CVD among subjects that had high consumption of milk in their diets. There were conflicting results on the relationship between dairy fat and CVD. Further prospective studies are required to better distinguish this associations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مريم ترکان |
MSc Student, Student Research Committee, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


ليلا آزاد بخت |
Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/475
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات