تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۳۲۰-۳۳۱

عنوان فارسی بررسی دانش کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: کشاورزی ارگانیک در میان تمام شیوه‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که از محیط زیست محافظت می‌کند. با توجه به نقش مهم کارشناسان کشاورزی در زمینه ترویج روش‌های کشاورزی ارگانیک و اهمیت میزان دانش کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک، تحقیق حاضر با هدف بررسی دانش کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک در سال 1390 انجام گردید. روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی به روش مقطعی بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای که حجم آن با استفاده از جدول Cochran 154 نفر به دست آمد بر روی کارشناسان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی ظاهری و محتوایی و پایایی پرسش‌نامه مورد تأیید قرار گرفت و اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی کارشناسان 44 سال که جوان‌ترین آن‌ها 30 سال و مسن‌ترین آن‌ها 60 ساله بود. کارشناسان در مجموع در مورد مفهوم و اهداف کشاورزی ارگانیک، دانشی در حد متوسط و نسبت به اصول کشاورزی ارگانیک و اصل سلامت، دانشی در حد بالا داشته‌اند. بین دانش کارشناسان و تعداد دوره‌های آموزش ضمن خدمت همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت.  نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر دانش متوسط کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند که کارشناسان پیرامون مقوله‌های عام، دارای دانش بالاتری نسبت به مقوله‌های خاص و تخصصی‌تر هستند. این می‌تواند زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی هرچه بهتر دست‌اندرکاران این موضوع باشد. با توجه به یافته‌های بررسی همبستگی، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت سبب افزایش سطح دانش کارشناسان نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌شود و این نیز در امر برنامه‌ریزی‌های آموزشی بایستی لحاظ گردد. واژه‌های کلیدی: کشاورزی ارگانیک، دانش، وزارت کشاورزی     
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Knowledge of Agricultural Ministry Experts on Organic Agriculture
چکیده انگلیسی مقاله Background: Among all methods, organic agriculture is one of the ways that protects the environment. Given the important role of agriculture experts in promoting organic agriculture, and the importance of the experts' knowledge in this field, the present study aimed to assess the knowledge of experts of the ministry of agriculture on organic agriculture in 2011. Methods: This was a descriptive correlational study. The study population was experts who worked at agricultural ministry and the method of sampling was stratified sampling. The size of statistical sample was calculated 154 persons by Cochran table. Researcher made questionnaire was used to collect data. Validity and reliability were confirmed. SPSS19 software was used for data analyzing. Findings: The mean age of experts was 44 years and the youngest and oldest persons were 30 and 60 years old. Overall, the experts had an average knowledge about organic agriculture goals but they had a high knowledge about organic agriculture principles particularly about health principle. There was a significant positive correlation between experts' knowledge and the number of training courses. Conclusion: The results showed an average knowledge of the experts regarding organic agriculture. They had more knowledge about common categories than specialized categories. This can be grounds for better training programs. Regarding the findings of the correlation, the training courses increase the experts' knowledge on organic agriculture and it should be considered in the educational programs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عليرضا پورسعيد |
استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، پرديس تحصيلات تکميلي علوم و تحقيقات، ايلام، ايران

رويا اشراقي ساماني |
استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام، ايلام، ايران

افراسياب فتحي |
گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام، ايلام، ايران

محسن شريفي‌راد |
کارشناس ارشد، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام، ايلام، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1116
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات