تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۹۴-۳۰۰

عنوان فارسی بررسی وضعیت سلامت روان و میزان مواجهه با رویدادهای استرس‌زای زندگی در پرستاران شاغل در اورژانس ۱۱۵
چکیده فارسی مقاله مقدمه: استرس‌های روانی محیط کار و زندگی بر سلامت روانی پرستاران تأثیر می‌گذارد و می‌تواند به کارکرد شغلی و ایمنی آنان و کاربران مراکز ارایه خدمات بهداشتی آسیب وارد کند. از این رو مطالعه حاضر با هدف، بررسی وضعیت سلامت روان و میزان مواجهه با رویدادهای استرس‌زای زندگی در پرستاران شاغل در خدمات اورژانس تهران انجام شد. روش‌ها: مطالعه مقطعی– توصیفی حاضر بر روی 200 نفر از پرستاران شاغل در خدمات اورژانس تهران که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. برای سنجش سلامت روان از پرسش‌نامه سلامت عمومی (General health questionnaire یا GHQ) و جهت سنجش رویدادهای زندگی از پرسش‌نامه رویداد زندگی Pickle (Pickle's life event questionnaire) استفاده شد. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات این مطالعه به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون 2c و در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: رویدادهای زندگی با سلامت روان ارتباط معنی‌داری داشت (001/0 > P). بر اساس یافته‌های پژوهش، افراد دارای مدرک کارشناسی پرستاری نسبت به تکنسین‌های اتاق عمل و هوشبری از سلامت روان بهتری برخوردار بودند (001/0 > P) و رویدادهای استرس‌زای کمتری تجربه کرده بودند (001/0 > P). نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود برنامه‌های منظم و مدون آموزشی و مشاوره روان‌شناسی برای این افراد انجام شود و با گسترش حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی سطح سلامت این قشر را افزایش داد تا از این طریق ارایه خدمات به مددجویان نیز ارتقا یابد. واژه‌های کلیدی: سلامت روان، پرستار، رویدادهای زندگی، اورژانس
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Mental Health and Exposure to Stressful Life Events of Nurses Working in Emergency Medical Service (ER 115)
چکیده انگلیسی مقاله Background: Work place stress affects the mental health, performance and safety of nurses and their patients in health care centers. Accordingly, this study aimed to assess the mental health and stressful life events of nurses working in Tehran Emergency Medical Service, Iran. Methods: This was a descriptive correlational study. Two hundred nurses working in 115 Tehran Emergency Center were randomly selected. Data was collected using General Health Questionnaire (GHQ), scaling of life events and were analyzed using SPSS software version 16. Findings: There was a statistically significant relationship between mental health and stressful life events (P < 0.001). Mental health status of bachelor nurses was better than operating room and anesthetic technicians (P < 0.001); and they had experienced less stressful events (P < 0.001). Conclusion: To select the right people for the job, it is recommended that psychological tests such as personality traits be performed at the beginning of employment. Regular education programs and psychological counseling for these individuals is also recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mental Health, Nurse, Life Events, Emergency

نویسندگان مقاله مريم صابر |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، كرمان، ايران

هادي طهراني |
دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، كرمان، ايران

داود شجاعي زاده |
استاد، گروه آموزش و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

زهرا ملكي |
دانشجوي دکتري، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

رويا اسفنديارپور |
کارشناس، گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/689
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات