تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۸۶-۲۹۳

عنوان فارسی ارزیابی مواجهه با صداهای تراز فشار صوت بالا بر عملکرد و میزان خطای انسان در انجام فعالیت‌های دستی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صوت ناخواسته به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فیزیکی محیط‌های کار در اکثر واحدهای تولیدی مطرح است و مشکلات بسیار زیادی را برای کارگران صنایع ایجاد می‌نماید. صدا را می‌توان به عنوان یکی از عوامل محیطی دانست که دارای اثرات جسمی و روانی بر انسان می‌باشد. این مطالعه با هدف، تعیین اثرات مواجهه با صدا بر عملکرد جسمی و تلفیق آن با عملکرد ذهنی انسان انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر در فشار صوت‌های 70، 90 و 110 دسی‌بل A و ایجاد صدای سفید با دو عامل مشخصات فیزیکی و ایجاد حالات مختلف منبع فشار صوت، تأثیر صدا را بر عملکرد 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (25 مرد و 25 زن) با انجام آزمون هماهنگی دو دست سنجید. یافته‌ها: در این مطالعه نشان داده شد که جنسیت (مرد و زن) و حالت‌های ایجاد منبع فشار صوت در زمان عملکرد اختلاف معنی‌داری از نظر آماری ندارند (05/0 < P) و زمان عملکرد با افزایش فشار صوت افزایش پیدا می‌کند که به دنبال آن عملکرد کاهش می‌یابد و از نظر آماری عملکرد بین 70 و 90 دسی‌بل اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهند. عملکرد در 110 دسی‌بل با عملکرد در هر یک از فشار صوت‌های 70 (05/0 > P) و 90 دسی‌بل (001/0 > P) اختلاف معنی‌داری دارد. نتیجه‌گیری: به طور کلی عملکرد با افزایش فشار صوت کاهش می‌یابد و به دنبال آن خطای فرد افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. واژه‌های کلید : عوامل فیزیکی، آزمون هماهنگی دو دست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Effect of Exposure to High Noise Level on the Performance and Rate of Error in Manual Activities
چکیده انگلیسی مقاله Background: Sound is one of the environmental factors which can cause physical as well as psychological damages and also affect the individuals' performance and productivity. The present study aimed to determine the effect of noise exposure on human performance. Methods: The present study assessed the effect of noise on the performance of 50 students of Shiraz University of Medical Sciences, Iran, (25 males and 25 females) at the sound pressures of 70, 90, and 110 dB by using two factors of physical features and the creation of different conditions of sound pressure source as well as applying Two-Arm Coordination Test. Findings: The results of the present study revealed no significant difference between male and female subjects as well as different conditions of creating sound pressure regarding the length of performance (P > 0.05). In addition, as the sound pressure increased, the length of performance increased as well. According to the results, no significant difference was found between the performance at 70 and 90 dB. On the other hand, the performance at 110 dB was significantly different from the performance at 70 and 90 dB (P < 0.05 and P < 0.001). Conclusion: In general, as the sound pressure increases, the performance decreases which results in a considerable increase in the individuals' rate of error.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عليرضا زمانيان |
دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارگونومي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران

زهرا زمانيان |
دانشيار، گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز،شيراز، ايران

جعفر حسن‌زاده |
دانشيار، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز،شيراز، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/684
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات