تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۶۹-۲۷۶

عنوان فارسی بررسی عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و ارایه طرحی برای مقابله با این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تولیدات علمی به ویژه مقالات پژوهشی اهمیت بسزایی در توسعه علمی کشورها دارند. مطالعه حاضر با هدف، تعیین عوامل بازدارنده انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و ارایه طرحی برای مقابله با این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. روش‌ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1388 انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه طراحی شده دو قسمتی شامل سؤالات دموگرافیک و سؤالاتی در خصوص موانع انجام تحقیق بر اساس پنج محور اقتصادی و مالی، سازمانی و اداری، شخصی و اجتماعی، ‌‌حرفه‌ای و تخصصی، وسایل و امکانات بود. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در مجموع 61 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه پرسش‌نامه‌ها را تکمیل نمودند (میزان پاسخگویی 5/53 درصد). حداقل و حداکثر سن شرکت‌کنندگان به ترتیب 27 و 57 سال و میانگین سنی آنان 85/6 ± 24/40 سال بود. 41 نفر از شرکت ‌کنندگان (49/69 درصد) را مردان تشکیل می‌دادند. موانع سازمانی و اداری، شخصی و اجتماعی و اقتصادی و مالی به ترتیب مهم‌ترین موانع تحقیق ذکر شده بودند. نتیجه‌گیری: به منظور رفع موانع مورد نظر اعضای هیأت علمی، باید درخواست‌های آنان را در سه سطح دانشگاه و وزارتخانه، امور پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها و درخواست‌های ویژه مورد پیگیری قرار داد. واژه‌های کلیدی: موانع پژوهش، اعضای هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Research Barriers from the Perspective of Academic Members and Strategies for Confronting with These Barriers in Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Research productions especially in the forms of research articles have an important role in the scientific developments of the countries. The aim of the present study was to determine the research barriers from the point of view of academic members of Rafsanjan University of Medical Sciences, Iran. Methods: This cross-sectional study was carried out in the year 2009. The tool of gathering data was a two parts designed questionnaire. In the first part demographic characteristics and in the second part research barriers were asked. Research barriers were categorized in five sections including economical and financial, organizational, social and personal, professional and facilities. Findings: In total 61 academic members filled in the questionnaires (the response rate was 53.5%). The minimum and maximum of respondents' age were 27 and 57 years, respectively and the mean age was 40.2 ± 6.8. Forty one of the respondents (69.5%) were male. Organizational, social and personal plus economical and financial barriers were considered as the most important ones. Conclusion: In order to remove the research barriers expressed by academic members, their demands must be dealt with in three levels including university and ministry authorities, university and faculties' research authorities, and especial demands.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن رضائيان |
استاد، گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، مرکز تحقيقات محيط کار، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، کرمان، ايران

محمد اسدپور |
استاديار، گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، کرمان، ايران

مريم هادوي |
مربي، گروه بيهوشي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، کرمان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/481
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات