تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۵۹-۲۶۸

عنوان فارسی اسیدهای چرب امگا ۳ و کبد چرب غیر الکلی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اسیدهای چرب امگا 3 دارای اثرات مفید ثابت شده‌ای برای بیماری‌های قلبی- عروقی و چربی خون بالا (Hyperlipidemia) است. به همین دلیل استفاده از مکمل امگا 3 برای بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه، مرور مطالعاتی بودند که ارتباط بین مصرف امگا 3 و کبد چرب غیر الکلی را بررسی کرده‌اند. روش‌ها: در مطالعه حاضر در پایگاه اطلاعاتی PubMed واژه‌های کبد چرب غیر الکلی، اسیدهای چرب امگا 3، دوکوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید جستجو شد. در این جستجو 15 مطالعه در مورد کبد چرب غیر الکلی و امگا 3 انجام شده بود. در بین این 15 مطالعه، 4 مطالعه به طور کامل در دسترس قرار نداشت و سه مطالعه نیز از نظر طراحی قوی نبود و در پایان 8 مطالعه انتخاب شد. یافته‌ها: امگا3 یک تنظیم کننده بیان ژن در کبد است. مطالعات اثبات کردند که مصرف امگا 3 باعث کاهش استئاتوزیس کبدی، بهبود حساسیت انسولینی و کاهش مارکرهای التهاب می‌شود. کارآزمایی‌های بالینی دیگری باید برای تأیید این یافته‌ها انجام شود. نتیجه‌گیری: مصرف امگا 3 باعث بهبود علایم مربوط به کبد چرب غیر الکلی می‌گردد، اما مطالعات بیشتری باید در این زمینه انجام شود. واژه‌های کلیدی: کبد چرب غیر الکلی، اسیدهای چرب امگا 3، دوکوزاهگزانوئیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک اسید
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Omega-3 fatty acids have established beneficial effects for cardiovascular disease. The use of omega-3 supplements for patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) was proposed. The purpose of this study was to review the relationship between omega-3 fatty acids intake and NAFLD. Methods: In this study, the terms such as NAFLD, omega-3 fatty acids, docosahexanoic acid, and eicosapentanoic acid were searched in PubMed search engine. 15 studies on NAFLD and omega-3 were found. Four of these studies were not fully available. Three studies were not strong in terms of design. Therefore, 8 studies were chosen. Findings: The results showed that omega-3 is a regulator of gene expression in the liver. Human studies have established that consumption of omega-3 have a role in reducing the hepatic steatosis, improving insulin sensitivity and decrease the inflammatory marker. More clinical trials should be conducted to confirm these findings. Conclusion: Omega-3 fatty acids may improve symptoms associated with NAFLD, but more studies should be done in this area.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مهدي فروغي |
MSc Student, Student Research Committee, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


ليلا آزادبخت |
Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/687
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات