تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۳؛ ۱۳۹۲، صفحات ۲۲۲-۲۳۲

عنوان فارسی لینولئیک اسید کنژوگه و سندرم متابولیک: مرور سیستماتیک
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اگرچه بسیاری از مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که لینولئیک اسید کنژوگه می‌تواند در جلوگیری از سندرم متابولیک نقش مهمی ایفا کند، اما مطالعات انسانی در این زمینه بسیار کم و نتایج حاصل از آن‌ها بسیار متناقض است. این مطالعه با هدف خلاصه کردن اطلاعات مربوط به مطالعات حیوانی و کارآزمایی بالینی در رابطه با تأثیر ایزومرهای مختلف لینولئیک اسید کنژوگه بر اجزای سندرم متابولیک انجام گردید. روش‌ها: پایگاه اطلاعاتی PubMed و ISI از ژانویه سال 2000 تا فوریه سال 2012 مورد جستجو قرار گرفت. مقالات کارآزمایی بالینی و آزمایشگاهی که به بررسی تأثیر لینولئیک اسید کنژوگه ترکیبی و یا هر کدام از ایزومرهای لینولئیک اسید کنژوگه بر مقاومت به انسولین، چاقی، دیس لیپیدمی و فشار خون پرداخته بودند، انتخاب شدند. از 320 مطالعه یافت شده در این زمینه، 24 مطالعه که دارای شرایط ورود بودند انتخاب شدند. یافته‌ها: مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که لینولئیک اسید کنژوگه خصوصاً ایزومر 9 سیس 11 ترانس، می‌تواند سبب بهبود مقاومت به انسولین، کاهش کلسترول و تری‌گلیسیرید سرم گردد. در حالی‌که مطالعات کارآزمایی بالینی نتوانستند تأثیر لینولئیک اسید کنژوگه را بر مقاومت به انسولین و سطح لیپیدهای سرم در انسان را نشان دهند. نتیجه‌گیری: به طور کلی ایزومرهای مختلف لینولئیک اسید کنژوگه دارای اثرات متفاوتی می‌باشند و می‌توان اثرات کاهش مقاومت به انسولین و کاهش چربی بدن را به ایزومر 9 سیس 11 ترانس و کاهش فشار خون را به ایزومر 10 ترانس 12 سیس لینولئیک اسید کنژوگه نسبت داد. واژه‌های کلیدی: لینولئیک اسید کنژوگه، سندروم متابولیک، دیس لیپیدمی، چاقی، فشار خون
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله Background: Although, most of the experimental studies demonstrated that conjugated linoleic acid has effects on metabolic syndrome, but the number of human studies in this area are limited and the result of these studies are controversial. This systematic review was conducted to summarize the literature from clinical trials and experimental studies regarding the effect of each conjugated linoleic acid (CLA) isomers on component of metabolic syndrome. Methods: Relevant studies were identified by searching scientific databases of PubMed and ISI during 2000 until 2012. Clinical trials and experimental studies regarding the effect of 9 cis, 11 trans and 10 trans, 12 cis and mixed CLA on component of metabolic syndrome including insulin resistance, obesity, dyslipidemia and hypertension were included in this systematic review. From 320 articles that were found in this area, 24 articles that had the inclusion criteria were selected. Findings: Most of the experimental studies have shown that conjugated linoleic acid can improve insulin resistance and lipid profile in animals, whereas clinical trials could not demonstrate this effects of CLA on humans. Conclusion: Each isomers of CLA have different effects, that is, 9 cis, 11 trans have role in reducing insulin resistance and improving lipid profile and 10 trans, 12 cis isomers have role in improving hypertension.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مرجان تابش |
MSc Student, Food Security Research Center, Student Research Committee, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran


مريم تابش |
Department of Biochemistry and Nutrition, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran


ليلا آزادبخت |
Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan, University of Medical Sciences, Isfahan, Iranنشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/735
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله مروری
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات