تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۴۰۳-۴۱۱

عنوان فارسی بررسی ارتباط حمایت‌های اجتماعی با کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر اصفهان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از بیماری‌های قرن حاضر که متأسفانه اکثر جوان‌ها به خصوص دختران و زنان جوان به این بیماری مبتلا می‌شوند، بیماری مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) می‌باشد. علت این بیماری هنوز از نظر پزشکان متخصص دنیا مشخص نیست. با توجه به تعداد زیاد این بیماران و اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی آنان، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین حمایت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران MS انجام گردید. روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی با نمونه‌گیری تصادفی ساده در بین 230 نفر بیمار مبتلا به MS در شهر اصفهان (164 نفر زن و 66 نفر مرد) با ابزار پرسش‌نامه انجام گردید. متغیرهای مورد استفاده عبارت از حمایت‌های اجتماعی- اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، خدماتی، بهبودی نسب بیماران، رضایت از زندگی، ارتقای پایگاه اجتماعی بیمار، احساس امنیت، اعتماد به نفس، عبادت و افسردگی بودند. معیار سنجش متغیرها طیف لیکرت بود. پس از تعیین روایی و پایایی در مطالعه اولیه، داده‌های نهایی با سطح معنی‌داری 95 درصد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمارهای توصیفی و آزمون ضریب همبستگی Pearson تجزیه و تحلیل گردید.   یافته‌ها: در این مطالعه 3/71 درصد پاسخگویان زن، 7/35 درصد متأهل و 9/30 درصد شاغل بودند. بین حمایت‌های اجتماعی با احساس رضایت از زندگی، ارتقای پایگاه و موقعیت فرد در اجتماع، امید به زندگی، انگیزه جهت پذیرش علایم و اختلالات بیماری و افزایش اعتماد به نفس در بیماران MS (28/0 = r، 001/0 > P) رابطه معنی‌دار وجود داشت.   نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت حمایت‌های اجتماعی است که می‌تواند به احساس رضایتمندی از زندگی و امیدواری در بیماران مبتلا به MS منجر شود. حمایت‌های اجتماعی به صور گوناگون اعم از مالی- اقتصادی، فرهنگی- آموزشی و حمایتی- خدماتی می‌تواند در رفاه حال بیماران مبتلا به MS مؤثر واقع گردد. با این وجود به سبب نبود درمان قطعی جهت درمان این بیماری، حمایت‌های اجتماعی همه جانبه نیز نمی‌تواند با بهبودی نسبی این مبتلایان رابطه معنی‌داری داشته باشد.   واژه‌های کلیدی: بیماری MS، حمایت، حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، بیماران  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Association between the Social Support and Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis in Isfahan, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: One of the diseases in the present century, which unfortunately affects the youths particularly the young girls and women, is the multiple sclerosis (MS). The cause of this disease is still unclear in the view of medical specialists in the whole world. Given numerous number of MS patients and importance of identifying effective acts to promote their quality of life (QoL), this study accomplished to review the association between social support and the QoL of MS patients. Methods: This descriptive study selected 230 MS patients with simple random sampling method (164 females and 66 males). MS in Isfahan, Iran was measured with a questionnaire. The variables included socioeconomic, socio-cultural, services, patient relative recovery, life satisfaction, enhanced social status, sense of security, confidence, devotion and depression supports in a Likert scale measure. After determining the reliability and validity of the primary study, the final data were analyzed using descriptive statistics and Pearson's correlation coefficient. Findings: Results of this study showed that there were 71.3% females, 35.7% married, and 30.9% employed subjects. Results showed that there was a statistical significant association between the social support and life satisfaction, enhanced social status, and life expectancy, motivation for accepting the disease and symptoms, increased confidence in MS patients )r = 0.28; P < 0.0001). Conclusion: The results suggested that the importance of social support can lead to a sense of satisfaction with life and hope in MS patients. However, the social supports financially, educationally, in terms of training and serviced may have an impression on MS patients' welfare, but due to lack of a definite treatment for this disease, all the social support cannot have a statistical significant association with the relative improvement of the said sufferers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اسماعيل جهانبخش |
استاديار، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، اصفهان، ايران

منصور حقيقتيان |
استاديار، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، اصفهان، ايران

فرانک روان‌مهر |
کارشناسي ارشد، گروه جامعه‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان، اصفهان، ايران

کبري حسين‌پور |
کارشناس ارشد، گروه پژوهش علوم اجتماعي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/913
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات