تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۴؛ ۱۳۹۲، صفحات ۳۶۲-۳۶۹

عنوان فارسی بررسی میزان شیوع بیماری سیلیکوزیس و برخی عوامل مرتبط با آن در کارگران شاغل در کارگاه‌های (سنگ‌تراشی) شهرستان خمینی شهر
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سیلیکوزیس (Silicosis) بیماری ریوی با سیر تکاملی آهسته و از بیماری‌های شغلی و غیر قابل برگشت می‌باشد که در مراحل ابتدایی فاقد علایم بالینی بوده و علامت اصلی آن تنها علایم رادیولوژیکی است. بروز این علایم بستگی به سن، حساسیت فردی، سابقه کار، مصرف سیگار و مدت زمان مواجهه دارد. هدف این مطالعه، بررسی شیوع بیماری سیلیکوزیس و عوامل مرتبط با آن در کارگران سنگ‌تراش خمینی شهری بود. روش‌ها: مطالعــه حاضر به صورت مقطعی، از طریق سرشماری روی70 سنگ‌تراش انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق معاینات کارگران (طبق فرم شماره 1 معاینات کارگران) و فرم ارجاع جمع‌آوری گردید. از تمام افراد گرافی قفسه سینه گرفته شد که با معاینه پزشک طب کار افراد مبتلا مشخص و دوباره از آن‌ها گرافی قفسه سینه با کیفیت بالا گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و به وسیله آزمون‌های 2c، Mann-Whitney و Independent t صورت پذیرفت. یافته‌ها: میانگین سن مبتلایان به سیلیکوزیس 04/18 ± 4/46 سال به دست آمد. 57/28 درصد افراد مبتلا کمتر از 20 سال سابقه کار داشتند، ضمن این‌که از 7 نفر مبتلا به این بیماری، 3 نفر سیگاری بودند. آزمون 2c رابطه معنی‌داری بین سیگاری بودن و ابتلا به سیلیکوزیس را نشان داد (05/0 = P). آزمونIndependent t رابطه معنی‌داری بین سابقه کار و سن افراد با سیلیکوزیس نشان نداد. نتیجه‌گیری: با توجه به ابتلای 6/15 درصد شاغلین، متولیان سلامت شغلی باید با برنامه‌ریزی صحیح‌تر در خصوص بهسازی شرایط محیط کار، معاینات به موقع پزشکی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار نسبت به حفظ سلامت این افراد اقدام نمایند. واژه‌های کلیدی: سیلیس، سیلیکوزیس، کارگاه سنگ‌تراشی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Prevalence of Silicosis and Related Factors among Workers of Stone Carving Workshops in Khomeinishahr, Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background: Silicosis is a lung disease with irreversible and slow evolution which is one of the occupational diseases, and has no symptoms in the early stages, and the main symptoms are exclusively radiological signs. Symptoms are depending upon age, individual susceptibility, working history, smoking and exposure time. The aim of this study was to review the prevalence of silicosis and its related factors among the stone carving workers in Khomeinishahr, Iran. Methods: This cross-sectional study was conducted using census method on 70 stone carving workers. Required data were obtained by workers' form No. 1 for check-ups and form S-5 for workers exposure to silica. Chest X-Ray was obtained from all the subjects and was examined by an occupational medicine physician. Data were analyzed through chi-square, Mann-Whitney and independent t-test. Findings: The mean age of patients with silicosis was 46.4 ± 18.4 years. 28.57% of the patients had less than 20 years of experience. Besides 3 out of the 7 patients with this disease were smokers. Chi-square test showed a statistically significant association between smoking and risk of silicosis (P = 0.05). Independent t-test showed no statistically significant association between experience and age in silicosis patients. Conclusion: Due to the risk of 15.6% among the workers, occupational health authorities have to provide more accurate plans for improving workplace conditions, timely medical examination and control of harmful agents in the workplace to protect and maintain the health of such individuals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Silica, Silicosis, Stone Carving Workshop

نویسندگان مقاله سميه ابراهيمي |
کارشناس، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

حسين غضنفري |
کارشناس، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

الهه طاهري |
کارشناس، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

کريم زماني |
کارشناس، گروه بهداشت حرفه‌اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

محمود بابائيان |
پزشک عمومي، طب کار، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

اکبر حسن زاده |
مربي، مرکز تحقيقات امنيت غذايي، گروه اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/809
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات