تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۵۳۱-۵۳۹

عنوان فارسی ارتباط خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده با کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی: یک مطالعه مقطعی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بیماری‌های قلبی- عروقی به صورت یک فاکتور مستقل روی کیفیت زندگی بیماران تأثیر منفی بسزایی بر جای می‌گذارد. با این وجود افزایش خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده می‌تواند در سازگاری بهتر بیماران با عوارض ناشی از بیماری و بهبود کیفیت زندگی آنان مؤثر باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی تأثیر خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی انجام شد.  روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی 116 بیمار قلبی- عروقی بستری شده در مراکز بیمارستانی شهر ایلام با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه پرسش‌نامه‌‌های کیفیت زندگی ( World Health Organization Quality of Lifeیا (WHOQOL-BREF، خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات مطالعه پس از جمع‌آوری و ورود به نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و در سطح معنی‌داری 05/0 = α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 3/35 درصد شرکت‌کنندگان در مطالعه مرد و 7/64 درصد زن بودند که 8/82 درصد آنان متأهل و 2/17 درصد مجرد بودند. 6/2 درصد از بیماران کیفیت زندگی کنونی خود را بسیار بد، 4/3 درصد بد، 3/29 درصد متوسط، 9/50 درصد خوب و 8/13 درصد کیفیت زندگی خود را بسیار خوب ارزیابی نمودند. همچنین 3/4 درصد افراد از سلامت کنونی خود خیلی ناراضی، 2/11 درصد ناراضی، 2/32 درصد نه راضی و نه ناراضی، 8/44 درصد راضی و 5/9 درصد خیلی راضی بودند. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران در ابعاد سلامت جسمانی 32/3 ± 18/22، سلامت محیطی 08/5 ± 76/25، سلامت روانی 79/4 ± 94/19 و روابط اجتماعی 26/3 ± 79/10 به دست آمد. همچنین میانگین نمره خودکارامدی عمومی 97/26 و حمایت اجتماعی 02/25 بود. همبستگی معنی‌داری بین خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده با ابعاد کیفیت زندگی وجود داشت، به طوری که با افزایش میزان خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده، میانگین نمره سلامت جسمانی، سلامت محیطی، سلامت روانی و روابط اجتماعی افزایش می‌یافت (05/0 < P). نتیجه‌گیری: خودکارامدی عمومی و حمایت اجتماعی درک‌شده تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت زندگی داشت. از این رو طراحی و اجرای مداخلات آموزشی برای افزایش حمایت اجتماعی و خودکارامدی عمومی و همچنین کیفیت زندگی در بیماران قلبی- عروقی توصیه می‌گردد. واژه‌های کلیدی: بیماری‌های قلبی- عروقی، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، خودکارامدی عمومی 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Association between Self-Efficacy, Perceived Social Support and Quality of Life in Patients with Cardiovascular Diseases: A Cross-Sectional Study
چکیده انگلیسی مقاله Background: Quality of life is an essential part of the evaluation of health status. As an independent factor, cardiovascular disease has negative effect on the quality of life in such patients. However, the general self-efficacy and perceived social support can help patient to better cope with the mental and physical condition from the disease and improve their quality of life. The preset study aimed to investigate the effect of general efficacy and perceived social support on quality of life in cardiovascular patients. Methods: This cross-sectional study was conducted on 116 cardiovascular patients who hospitalized in Ilam, Iran. Data were collected with the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref) questionnaire, general self efficacy and perceived social support questionnaires. Findings: Findings showed that 35.3% of the participants in the study were male and 64.7% were female. 82.2% were married, and 17.2% were single. According to the results, 2.6% of the patients assessed their current quality of life very poor, 3.4 % poor, 29.3% intermediate, 50.9 % good and 13.8% very good. Besides, 4.3% of the patients were very dissatisfied with their current health status, 11.2% dissatisfied, 32.2% neither satisfied nor dissatisfied, 44.8% satisfied and 9.5 % were very satisfied. Average score in physical health dimension was 22.18 ± 3.32, environmental health dimension 19.49 ± 4.79, mental health dimension 10.79 ± 3.26, and social relationship dimension 25.76 ± 5.08. Furthermore, findings indicated that general self-efficacy average score was 26.97 and for social support was 25.02. Result showed a significant association between the general self-efficacy and perceived social support. As increasing general self-efficacy and perceived social support, physical health, environmental health, mental health and social relationships increased accordingly (P > 0.05). Conclusion: General self-efficacy and perceived social support have important role in improve quality of life. Designing and implementing educational interventions to increase social support and general self-efficacy in patients with cardiovascular disease is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله محسن جليليان |
مرکز تحقيقات پيشگيري از آسيب‌هاي رواني و اجتماعي، گروه بهداشت عمومي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي ايلام، ايلام، ايران

فيروزه مصطفوي |
استاديار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

غلامرضا شريفي راد |
استاد، آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/1053
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات