تحقیقات نظام سلامت، جلد ۹، شماره ۵؛ ۱۳۹۲، صفحات ۵۲۱-۵۳۰

عنوان فارسی تأثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار معلمان شهر اصفهان با مداخله ارگونومی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: اختلالات عضلانی- اسکلتی مرتبط با کار به عنوان یکی از مشکلات سلامتی عمومی در سراسر دنیا و علت اصلی ناتوانایی‌ها به شمار می‌رود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی مرتبط با کار معلمان شهر اصفهان و تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب و مداخلات ارگونومی بر آن‌ها بود. روش‌ها: برای این امر از پرسش‌نامه Nordic و روش ارزیابی سریع ریسک فاکتور Quick exposure check (QEC) استفاده شد. نتایج با استفاده از روش آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین نواحی مختلف بدن در خصوص اختلالات عضلانی- اسکلتی مشاهده شد (05/0 > P). در نواحی کمر (2/62 درصد)، گردن (4/47)، شانه (2/45 درصد)، زانو (2/42 درصد) و پا/قوزک پا (8/37 درصد) بیشتر بود. مچ/دست (1/36 درصد)، باسن- ران (5/23 درصد)، نواحی پشت (9/13 درصد) و آرنج (3/4 درصد) در مراحل بعدی قرار گرفتند. بر اساس نتایج QEC، 75 درصد از وظایف مورد مطالعه معلمان در سطح ریسک خطر بالا قرار داشت. همچنین امتیاز QEC نشان داد که نوشتن و تدریس روی تابلوی کلاس بالاترین امتیاز را در میان وظایف به خود اختصاص داد (63/57 درصد). به عبارت دیگر از نظر سطح ریسک در سطح بالایی قرار داشت و از نظر ارزیابی، اقدام‌های اصلاحی می‌بایست اعمال شود. به دنبال 8 هفته تمرینات اصلاحی و مداخلات ارگونومی میزان اختلالات کمر، شانه، گردن و دست/مچ بهبودی معنی‌داری مشاهده شد (05/0 > P)، به طوری که در نواحی گردن (70 درصد)، کمر (6/66 درصد)، شانه (5/33 درصد) و مچ دست (50 درصد) معلمان کاهش قابل توجهی در درد مشاهده شد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی در معلمان مورد مطالعه به نسبت بالا بود. علاوه بر آن بالا بودن سطح ریسک خطر نشانه آسیب‌زا بودن شرایط و محیط کار در مدارس بود. اقدامات اصلاحی اعمال شده در معلمان موجب کاهش اختلالات عضلانی- اسکلتی شد. از این رو اصلاح وضعیت پوسچر در تکنیک تدریس روی تابلوی کلاس توصیه می‌گردد. واژه‌های کلیدی: QEC، ارگونومی شغلی، تمرینات اصلاحی، معلمان
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effect of 8 Weeks Corrective Exercises on Musculoskeletal Disorders in Isfahan’s, Iran, Teachers with an Ergonomic Intervention
چکیده انگلیسی مقاله Background: Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs) are as one of general health problems throughout the world and they are the main reason for disabilities. The aim of this study was to investigate the prevalence of WMSDs of Isfahan's teachers and the effect of eight weeks selected corrective exercises and ergonomic interventions on them. Methods: Nordic questionnaire and Quick Exposure Check (QEC) were used in this study. Findings: Statistically significant results were reported in different parts of body related to the musculoskeletal disorders as the following: in lumbar (62.2%), neck (47.4%), shoulder (45.2%), knee (42.2%), and wrist/hand (36.1%). Lower back (13.9%), foot and ankle (37.8%), thigh (23.5%) and elbow (4.3%) were in the following items. According to the results of QEC, 75% tasks of the study subjects were in high level. Score of QEC in different techniques showed that among the tasks, the highest score was allocated to teaching and writing on the board (57.63%); in other words, they were in a high level with regarding to the risk level and corrective exercises had to be done for check. After implementing corrective exercises in 8 weeks and ergonomic interventions, the significant improvement had been shown in the disorders of neck, shoulder, wrist and hand; as if the teachers suffered less in the parts such as neck (70%), lumbar (66.6%), shoulder (33.5%) and wrist (50%). Conclusion: According to the results, the prevalence rate of musculoskeletal disorders in the teachers was rather high; in addition, the highness of risk level was a symptom of traumatic work place at schools. The corrective exercises recommended for teachers reduced musculoskeletal disorders; thus, correction of body posture in teaching technique on the board is recommended.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اعظم جان بزرگي |
کارشناسي ارشد، گروه عمومي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران

نادر رهنما |
دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

غلامعلي قاسمي |
استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

محمداسماعيل افضل‌پور |
دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران

سعيد ايل بيگي |
استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران

راضيه کريميان |
کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران


نشانی اینترنتی http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/787
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی اصیل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات